EN | BY
Поиск по сайту
КОНТАКТЫ

220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 13

Дневная форма получения образования
тел. 267-92-57

Заочная форма получения образования
тел. 267-97-73

E-mailiio@bspu.by

Как нам позвонить намНаш канал в TelegramГруппа ИИО в ВК Наш канал на YouTube Наш канал на YouTube

ИНФОРМАЦИЯ
События
Каталог па спецыяльнасцi 1-03 03 08 Олигофренопедагогiка (BY)
Гісторыя

Назва вучэбнай дысцыпліны

(модуля)

Гісторыя

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

16

-

-

Форма справаздачы

1семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Пры разглядзе тэм «Старажытнае грамадства», «Першыя княствы-дзяржавы на беларускіх землях», «Беларусь у часы Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, у складзе Расійскай дзяржавы», «Развіццё беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове», «Рэспубліка Беларусь - суверэнная незалежная дзяржава" студэнты вывучаюць сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітычныя і культурныя працэсы нацыянальнай гісторыі з старажытных часоў да нашых дзён у кантэксце гісторыі развіцця сусветных цывілізацый.

Дысцыпліна накіравана на набыццё ведаў аб асноўных этапах, з'явах, падзеях розных перыядаў і гістарычных эпох айчыннай гісторыі, асэнсаванне агульнага і асаблівага ў гісторыі Беларусі і разуменне яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў.

У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны "Гісторыя" студэнты павінны засвоіць агульную логіку гісторыі развіцця беларускай дзяржаўнасці і фарміравання беларускай нацыі, якое завяршылася стварэннем незалежнай суверэннай дзяржавы - Рэспублікі Беларусь.

 

Філасофія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Філасофія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

20

-

-

Форма справаздачы

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Філасофія адыгрывае вядучую ролю у фарміраванні светапогляду і метадалагічнай культуры асобы, паколькі яна мае шматвекавую гісторыю разважанняў над галоўнымі пытаннямі чалавечага існавання. Вывучэнне філасофіі арыентавана на засваенне студэнтамі спадчыны міравой і айчыннай філасофскай думкі, развіццё навыкаў самастойнага мыслення, здольнасці выпрацоўваць і аргументаваць уласную пазіцыю ў адносінах да розных з’яў сацыяльнага жыцця.

Асноўнай мэтай вывучэння філасофіі з’яўляецца фарміраванне інтэгральнага бачання свету і сістэмнага мыслення, пераадоленне фрагментарнасці прафесійнай свядомасці, стварэнне асноў гуманістычнага разумення свету.

Галоўнымі задачамі вывучэння філасофіі з’яўляюцца форміраванне здольнасці да творчага і крытычнага мыслення ў галіне прафесійнай і грамадскай дзейнасці, авалоданне сучасным стылем рацыянальна-арыентаванага і навукавага мыслення, уменне дакладна фармуляваць і аргументаваць сваю сацыяльна-палітічную, прафесійную і сэнсажыццёвую пазіцыю.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Філасофія” студэнты павінны ведаць асноўныя праблемы філасофіі і сутнасць найважнейшых філасофскіх вучэнняў, ключавыя ідэі і катэгорыі філасофскага аналізу, асноўныя каштоўнасці сучаснай культуры, сацыякультурныя падставы і заканамернасці чалавечай дзейнасці (у тым ліку, прафесійнай), асноўныя прынцыпы, законы і механізмы пазнавальнай дзейнасці, разумець заканамернасці функцыянавання і развіцця грамадства, сэнс і змест глабальных праблем сучаснасці а таксама асноўныя  стратэгіі і перспектывы іх выражэння.

 

Эканоміка (эканамічная тэорыя; сацыялогія)

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Эканоміка (эканамічная тэорыя; сацыялогія)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

34  (22; 12)

26  (20; 6)

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4

Змест дысцыпліны

 

«Эканамічная тэорыя» дае студэнтам уяўленне аб эканамічнай аснове, механізме функцыянавання суб'ектаў гаспадарання, чым дыктуецца неабходнасць канкурэнцыі, як дзяржава падтрымлівае яе, якія мэты і задачы, асноўныя праблемы развіцця эканомікі на мікра- і макраўзроўнях. «Эканамічная тэорыя» дазваляе вывучыць дасягненні эканамічнай тэорыі і сусветнай практыкі, школ эканамічнай думкі мінулага і сучаснасці, фарміруе ўменне рабіць аб'ектыўны аналіз эканамічных з'яў, гаспадарчага жыцця, каб затым паспяхова займацца эканамічнай дзейнасцю.

«Сацыялогія» накіравана на засваенне комплексу сацыялагічных ведаў, неабходных для практычнай дзейнасці, на авалоданне сацыялагічнымі паняццямі і катэгорыямі, якія адлюстроўваюць сацыяльныя працэсы ў грамадстве, на фарміраванне навыкаў выбару эфектыўных кіраўніцкіх рашэнняў і набыццё практыка-арыентаваных уменняў.

У ходзе вывучэння «Сацыялогіі»ажыцяўляецца развіццё сацыялагічнага мыслення студэнта, фарміраванне падмурка сацыялагічных ведаў на аснове вывучэння дасягненняў сусветнай і айчыннай сацыялагічнай думкі, раскрыццё спецыфікі сацыяльных адносін і працэсаў у Рэспубліцы Беларусь, фарміраванне ўстаноўкі на практычнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці.

 
Паліталогія (паліталогія, асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы)

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Паліталогія (паліталогія, асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

18

-

-

Форма справаздачы

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Вучэбная дысцыпліна «Паліталогія» прадугледжвае вывучэнне такіх праблем, як ідэалогія і яе роля ў жыццядзейнасці сучаснага грамадства, культурна-гістарычная (цывілізацыйная), палітычная, эканамічная і социогуманитарная складнікі ідэалогіі беларускай дзяржавы, тэорыя і метадалогія палітычнай навукі, палітычныя інстытуты і працэсы ў Рэспубліцы Беларусь і сучасным свеце, міжнародныя адносіны і знешняя палітыка дзяржаў.

Асноўнай мэтай вывучэння курса інтэграванага модуля «Паліталогія» з'яўляецца фарміраванне ў студэнтаў сучаснага бачання свету, які базуецца на гуманістычных ідэалах, навуковых прынцыпах дзейнасці, а таксама сацыяльна арыентаваных каштоўнасцяў, культуры рацыянальнага палітычнага выбару. Акрамя таго, вельмі важна, каб студэнты мелі трывалую базу палітычных ведаў на падставе вывучэння дасягненняў сусветнай і нацыянальнай палітычнай думкі, здольнасць да крэатыўнага і крытычнага навукова-практычнаму, рацыянальна-арыентаванага мыслення, які забяспечвае канструктыўнае ўдзел у прафесійнай дзейнасці.

Набытыя веды дазваляюць будучым спецыялістам умець аналізаваць ідэалагічныя і палітычныя працэсы, канкрэтныя палітычныя сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь і сучасным свеце; абгрунтоўваць свае жыццёвыя, грамадзянскія і патрыятычныя пазіцыі з улікам ідэалогіі беларускай дзяржавы; ўдзельнічаць у фарміраванні палітычнай сістэмы беларускага грамадства як выбаршчык, праяўляць культуру палітычнага ўдзелу.

 
Этыка. Педагагічная этыка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Этыка. Педагагічная этыка

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

12

-

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Вывучэнне дысцыпліны «Этыка. Педагагічная этыка» прадугледжвае паслядоўны разгляд трох тэматычных блокаў. Першы блок прысвечаны прадмету этыкі і яе ролі ў грамадстве, яе ўзаемасувязі з іншымі навукамі. У ім раскрываецца структура сучаснай этыкі і месца прафесійнай этыкі ў сістэме прыкладных этычных ведаў.

Другі блок знаёміць студэнтаў са структурай прафесійнай маралі педагога, аксеалагічнымі, деанталагічнымі і праксеалагічнымі аспектамі педагагічнай этыкі.

Трэці тэматычны блок прысвечаны разгляду практычных праблем педагагічнай этыкі: этыцы адносін у сістэме «педагог – вучань», этыцы дзелавых адносін у педагагічным калектыве, а таксама асаблівасцям педагагічнага іміджу і этыкету. У блоку нададзена ўвага праблеме этычнай кадыфікацыі і механізму яе рэалізацыі.

 

Гісторыя сусветнай культуры 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Гісторыя сусветнай культуры

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

12

-

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

У ходзе асваення вучэбнай дысцыпліны студэнты вывучаюць агульныя заканамернасці культурнага развіцця чалавецтва ад старажытнасці да нашых дзён; асноўныя паняцці і катэгорыі культуры, яе перыядызацыю і храналогію; асноўныя напрамкі і мастацкія стылі (готыка, рэнесанс, барока, класіцызм, рамантызм, сентыменталізм, рэалізм) і іх канкрэтна-гістарычнае праяўленне ў творах мастацкай культуры: выяўленчым мастацтве, літаратуры, архітэктуры, музыцы; знаёмяцца з творчасцю выдатных прадстаўнікоў культуры і мастацтва розных эпох.

Важнае месца ў вывучэнні дысцыпліны займае руская культура як асаблівы тып культуры. Ўзнікненне, станаўленне і развіццё рускай культуры прадстаўлена ў непарыўным адзінстве і ўзаемадзеянні ўсіх фактараў, якія аказалі ўплыў на яе спецыфіку. Акрамя гэтага, навучэнцы знаёмяцца з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця айчыннай культуры ў тую ці іншую сацыякультурную эпоху.

 

Асновы права і правы чалавека

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Асновы права і правы чалавека

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

12

-

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Асноўнай мэтай курса з'яўляецца фарміраванне ў студэнтаў сістэматызаваных ведаў аб сістэме беларускага права і механізмах яе функцыянавання, а таксама ўкараненне ў свядомасць будучых спецыялістаў перакананняў аб неабходнасці строгага выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Задачамі вывучэння курса «Асновы права і правы чалавека» з'яўляюцца:

- фарміраванне ў студэнтаў разумення значнасці прававых ведаў для іх практычнай дзейнасці;

- азнаямленне студэнтаў з асноўнымі палажэннямі найважнейшых галін права Рэспублікі Беларусь;

- развіццё ў студэнтаў ўмення і навыкаў правільна арыентавацца ў дзеючым заканадаўстве, правільна тлумачыць і прымяняць нормы права ў канкрэтнай жыццёвай сітуацыі;

- сфарміраваць у студэнтаў павагу да заканадаўства і патрэбу выкарыстоўваць атрыманыя веды ў прафесійнай дзейнасці, у павышэнні прававой культуры сваёй і калектываў, дзе трэба будзе працаваць.

Выкладанне курса «Асновы права і правы чалавека» пабудавана такім чынам, каб студэнты спачатку вывучылі пытанні, якія тычацца паняццяў дзяржавы і права, іх сацыяльнага прызначэння, ведання крыніц права, відаў нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. У наступных раздзелах прадугледжваецца вывучэнне асноў канстытуцыйнага, грамадзянскага, спадчыннага, працоўнага, сямейнага, крымінальнага, адміністрацыйнага права.

Сацыялогія асобыУ распрацоўцы 
Педагогіка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагогіка

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

1, 2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

74

100

-

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен, залік;

2 семестр – залік;

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

11

Змест дысцыпліны

 

Педагогіка сучаснай школы: тэарэтычны аспект. Метадалагічныя асновы і катэгарыяльны апарат сучаснай педагогікі. Адукацыя як сацыяльная з'ява. Праблема мэтапакладання ў педагогіцы. Навучанне і выхаванне, іх сутнасць, структура, заканамернасці, прынцыпы, метады, сродкі, формы арганізацыі. Узаемадзеянне школы з сям'ёй, дзіцячымі і моладзевымі грамадскімі аб'яднаннямі. Педагагічныя сістэмы і тэхналогіі. Выхаваўчая сістэма ўстановы адукацыі. Гуманістычныя выхаваўчыя сістэмы сучаснасці. Гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі. Агульная характарыстыка сусветнага гісторыка-педагагічнага працэсу. Выхаванне, асвета ў Беларусі са старажытных часоў да пачатку ХХ стагоддзя. Станаўленне і развіццё педагагічнай тэорыі і практыкі ў савецкі перыяд. Асновы спецыяльнай педагогікі. Вядучыя сацыякультурныя ідэі, якія вызначаюць развіццё спецыяльнай адукацыі на сучасным этапе. Сутнасць, мадэлі і сучасныя падыходы да карэкцыйнай працы. Развіццё сістэмы спецыяльнай адукацыі Рэспублікі Беларусь у інклюзіўным  прасторы.

 
Псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

1, 2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

64

-

56

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

2 семестр – экзамен.

Колькасць крэдытаў

7

Змест дысцыпліны

 

Прадмет і задачы псіхалогіі. Тэорыя псіхічнага адлюстравання. Структура і функцыі псіхікі. Вышэйшыя псіхічныя функцыі. Прытомнасць. Самасвядомасць. Самаацэнка і ўзровень дамаганняў. Псіхалагічная характарыстыка дзейнасці чалавека. Структура і матывацыя дзейнасці. Псіхалогія непасрэднага пачуццёвага пазнання (адчуванні, ўспрыманне). Псіхалогія апасродкаванага, абагульненага пазнання (мысленне, гаворка). Памяць. Тэорыі і законы памяці. Ўяўленне. Віды і функцыі ўяўлення. Ўвага. Функцыі і віды увагі. Структура асобы. Тэмперамент, характар, здольнасці як ўласцівасці асобы. Эмацыйны стан і ўласцівасці асобы. Воля. Валявыя ўласцівасці асобы. Спецыяльная псіхалогія. Канцэптуальныя асновы, прынцыпы і метады спецыяльнай псіхалогіі. Сучасныя класіфікацыі парушэнняў псіхафізічнага развіцця. Дызантагенэз і яго псіхалагічныя параметры. Структура парушанага развіцця і механізмы фарміравання сістэмных адхіленняў у псіхічным развіцці. Віды дызантагенэзу: псіхічнае недаразвіццё, затрыманае развіццё, пашкоджанае развіццё, дэфіцытарнае развіццё, скажонае развіццё, дысгармаонічнае развіццё.

 
Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

3

Семестр навучання

5, 6

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

 

 

18

семінарскія

-

практычныя

8

лабараторныя

42

Форма справаздачы

6 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3,5

Змест дысцыпліны

 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі.

Тэхналогія апрацоўкі наратыўных (тэкставых) крыніц педагагічнай інфармацыі.

Тэхналогія рашэнне педагагічных задач з дапамогай электронных табліц.

Аналіз і апрацоўка вынікаў педагагічнай дзейнасці.

Камп'ютэрная графіка ў прыкладных навучальных дысцыплінах.

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі.

Тэхналогія распрацоўкі тэматычнага web-дакумента на аснове педагагічных рэсурсаў.

Мультымедыйныя адукацыйныя рэсурсы.

Апаратна-праграмныя сродкі забеспячэння мультымедыя тэхналогій.

Асновы распрацоўкі электронных адукацыйных рэсурсаў, якія выкарыстоўваюцца ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Мультымедыйныя прэзентацыі ў вучэбнай і прафесійнай дзейнасці педагога.

Аблічбоўка аб'ектаў педагагічнага спадчыны. Тэхналогіі ўводу і першаснай апрацоўкі тэкставай і графічнай інфармацыі на персанальным камп'ютэре.

Гукавыя (аніміраваныя) лекцыі ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Видеолекцыі у прафесійнай дзейнасці педагога.

Спецыялізаванае навучальная праграмнае забеспячэнне.

Тэлекамунікацыйныя тэхналогіі ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Дыстанцыйнае навучанне з выкарыстаннем сродкаў тэлекамунікацый.

 
Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская) 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

1, 2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

140

-

Форма справаздачнасці

1 семестр – залік;

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

8

Змест дысцыпліны

 

Вывучэнне дадзенай вучэбнай дысцыпліны дазваляе студэнтам сфарміраваць іншамоўную камунікатыўную кампетэнтнасць спецыяліста ў меркаваных сферах яго прафесійнай дзейнасці, а таксама дае магчымасць выкарыстоўваць замежную мову ў пазнавальных мэтах і для міжасабовых зносін.

Змест вучэбнай дысцыпліны ўзмоцнены практыка-арыентаваным складальнікам і напоўнены вучэбнай інфармацыяй, якая непасрэдна датычыць прафесійнай дзейнасці будучага спецыяліста. Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ажыццяўляецца праз ўзаемазвязанае навучанне ўсім відам маўленчай дзейнасці ў фарміраванні і развіцці адпаведных навыкаў і ўменняў у рамках вызначанага праграмай прадметна-тэматычнага зместу.

 

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

36

32

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Надзвычайныя сітуацыі тэхнагеннага, прыроднага і сацыяльнага характару. Аказанне першай медыцынскай дапамогі пры крывацёках, пры пераломах касцей, пры апёках, абмаражэннях, ўтапленні, электратраўмах. Легачна-сардэчная рэанімацыя. Раптоўныя сітуацыі і неадкладная дапамога пры захворваннях унутраных органаў, пры атручваннях атрутнымі грыбамі, раслінамі, ўкусах кляшчоў, змей і іншых жывёл. Біялагічнае дзеянне радыяцыі на арганізм чалавека. Прамянёвая хвароба.

Тэарэтычныя і прыкладныя задачы экалогіі. Глабальныя і рэгіянальныя экалагічныя праблемы. Экалагічныя асновы рацыянальнага прыродакарыстання і аховы прыроды. Міжнароднае супрацоўніцтва ў прыродаахоўнай дзейнасці. Навакольнае асяроддзе і здароўе чалавека. Дзяржаўны механізм і праграмы ў галіне энергазберажэння. Энергетычная палітыка прамыслова-развітых краін, вопыт і праблемы.

Прававыя і арганізацыйныя асновы аховы працы і тэхнікі бяспекі пры правядзенні адукацыйнага працэсу. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні да памяшканняў ўстаноў адукацыі. Тэхніка бяспекі. Пажарная бяспека ў вучэбных і вучэбна-вытворчых памяшканнях. Бяспека дзяцей пры арганізацыі і правядзенні пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў грамадска-карыснай працы. 

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

14

-

Форма справаздачы

4 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечных і нацыянальных каштоўнасцей. Беларуская навуковая тэрміналогія. Тэрміналагічныя слоўнікі. Мова навукі і яе асаблівасці. Мова справавой сферы і яе асаблівасці. Культура прафесійнага маўлення.

 
Увядзенне ў педагагічную прафесію

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Увядзенне ў педагагічную прафесію

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

20

-

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік

Колькасцькрэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Педагагічная прафесія і яе асаблівасці. Перспектывы развіцця педагагічнай прафесіі і ўмовы павышэння яе прэстыжу. Сутнасць, структура і віды педагагічнай дзейнасці. Стылі педагагічнай дзейнасці. Структура сістэмы адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Тэндэнцыі развіцця сучаснай нацыянальнай сістэмы адукацыі. Бесперапынная адукацыя як неабходная ўмова прафесійнага росту і развіцця асобы педагога. Віды, функцыі, крыніцы самаадукацыі педагога. Спецыфіка педагагічнай дзейнасці настаўніка-дэфектолага. Нарматыўныя прававыя асновы дзейнасці настаўніка-дэфектолага. Асаблівыя адукацыйныя патрэбы дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 
Узроставая фізіялогія і школьная гігіена 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Узроставая фізіялогія і школьная гігіена

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Асноўныя заканамернасці росту і развіцця арганізма ў яго ўзаемаадносінах з навакольным асяроддзем.

Ўзроставыя асаблівасці апорна-рухальнага апарата. Метады прафілактыкі парушэнняў апорна-рухальнага апарата ў дзяцей. Гігіенічныя патрабаванні да абсталявання школ.

Фізіялогія нервовай сістэмы і яе ўзроставыя асаблівасці. Вышэйшая нервовая дзейнасць і яе ўзроставыя асаблівасці. Неўрозы ў дзяцей і іх прафілактыка.

Ўзроставыя асаблівасці зрокавага і слыхавога аналізатараў. Меры прафілактыкі парушэнняў зроку і слыху.

Ўзроставыя асаблівасці залоз унутранай сакрэцыі. Палавое паспяванне. Ўзроставыя асаблівасці сардэчна-сасудзістай сістэмы і сістэмы крыві. Прафілактыка захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы і сістэмы крыві.

Ўзроставыя асаблівасці органаў дыхання. Гігіенічныя патрабаванні да паветраным асяроддзі навучальных памяшканняў. Прафілактыка захворванняў органаў дыхання.

Ўзроставыя асаблівасці органаў стрававання. Гігіенічныя патрабаванні да харчавання школьнікаў. Нормы, рацыён і рэжым харчавання. Прафілактыка захворванняў органаў стрававання.

Ўзроставыя асаблівасці органаў мочавыдзяляльнай сістэмы. Прафілактыка захворванняў органаў мочавыдзяляльнай сістэмы.

Ўзроставыя асаблівасці будовы і функцый скуры. Гігіена скуры, адзення, абутку. Гігіена знешняга асяроддзя школьнікаў як ўмова захавання іх здароўя.

Фізіёлага-гігіенічныя асновы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу і рэжыму дня навучэнцаў.

 

Педагагічная псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагагічная псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Псіхалогія адукацыйнай дзейнасці. Педагагічная псіхалогія: асноўныя характарыстыкі. Псіхалагічная структура працэсу навучання. Псіхалагічныя аспекты праблемы кіравання ў працэсе навучання, павышэння эффэктыўнасці навучання. Псіхалогія вучэбнай дзейнасці. Матывацыя вучэння. Агульныя крытэрыі аналізу сучаснага ўрока. псіхалагічны аналіз урока. Псіхалогія педагагічнай дзейнасці і асобы настаўніка. Псіхалагічныя патрабаванні да асобы настаўніка-дэфектолага. Псіхалогія вучэбна-педагагічнага супрацоўніцтва і зносін. Псіхалагічныя праблемы выхавання дзяцей.

 
Сацыяльная псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сацыяльная псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

16

-

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны ў сацыяльную псіхалогію: прадмет, функцыі і этапы гістарычнага станаўлення. Сацыяльная псіхалогія асобы. Я-канцэпцыя асобы. Сацыялізацыя асобы. Сацыяльныя ўстаноўкі асобы. Зносіны і сацыяльнае ўзаемадзеянне. Сацыяльнае пазнанне і сацыяльнае тлумачэнне. Зносіны як сацыяльна-псіхалагічны феномен. Камунікатыўны, перцептыўный і інтэрактыўны кампаненты зносін. Кіраванне ўражаннем. Сацыяльная псіхалогія груп. Сацыяльна-псіхалагічныя феномены малой групы. Вяліка ягрупа. Паміжгрупавое ўзаемадзеянне і канфлікт. Сацыяльные паводзіны асобы. Агрэсіўныя паводзіны. Прасацыяльные паводзіны. Сацыяльная дыскрымінацыя.

 

 
Дзіцячая літаратура

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дзіцячая літаратура

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

2 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Спецыфіка дзіцячай літаратуры як мастацтва слова. Вытокі дзіцячай літаратуры. Жанр казкі ў літаратуры для дзяцей. Эвалюцыя жанру казкі ў рускай і беларускай літаратуры. Шляхі развіцця французскай і скандынаўскай літаратурнай казкі. Англійская, нямецкая, амерыканская літаратурная казка. Апавяданне і аповесць для дзяцей у айчыннай і сусветнай літаратуры. Жанр апавядання ў літаратуры для дзяцей. Аповесць для дзяцей і пра дзяцей. Жанр аўтабіяграфічнай аповесці. Навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей. Руская і беларуская навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей. Развіццё жанраў зарубежнай навукова-мастацкай літаратуры. Тэндэнцыі развіцця жанраў дзіцячай драматургіі. Жанр ілюстрацыі ў дзіцячай кнізе. Сучасныя перыядычныя выданні для дзяцей.

 

Методыка выхаваўчай работы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Методыка выхаваўчай работы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафренапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Задачы і асаблівасці выхаваўчай працы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі. Арганізацыя летняга аздараўлення і адпачынку дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Логіка развіцця змены ў дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі. Арганізацыйны перыяд змены. Планаванне выхаваўчай работы з дзецьмі. Гульнятэка як сродак развіцця дзяцей. Экалагічнае выхаванне дзяцей. Фізкультура, спорт, турызм. Афарміцельская  дзейнасць у дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі. Ахова жыцця і здароўя дзяцей, бяспека ў дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі.

 
Асновы сучаснага прыродазнаўства

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Асновы сучаснага прыродазнаўства

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

24

10

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Прыродазнаўчые веды ў сістэме агульначалавечай культуры. Сучасныя ўяўленні аб прасторы - часу. Паходжанне і развіццё Сусвету. Паходжанне і будова Сонечнай сістэмы. Планеты Сонечнай сістэмы. Планета Зямля, агульная структура і характарыстыка асноўных геасфер. Асноўныя геалагічныя абалонкі планеты: літасфера, гідрасфера, атмасфера, біясфера. Паходжанне жыцця на Зямлі. Асноўныя шляхі эвалюцыі жывёл і раслін. Вучэнне У.І. Вярнадскага аб біясферы. Тэорыя ноасферы. Месца і роля чалавека ў прыродзе.

 
Педагагічнае суправаджэнне сям'і ва ўстановах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагагічнае суправаджэнне сям'і ва ўстановах адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя лабараторныя

 

 

44

-

24

-

Форма справаздачы

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4,5

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы педагагічнаго суправаджэння сямьі дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Арганізацыя і змест педагагічнага суправаджэнне сям'і дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця у установах адукацыі. Актуальныя пытанні сямейнага выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 
Медыка-біялагічныя асновы карэкцыйнай педагогікі і спецыяльнай псіхалогіі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Медыка-біялагічныя асновы карэкцыйнай педагогікі і спецыяльнай псіхалогіі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

1, 2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

100

-

120

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

2 семестр – экзамен, залік, залік;

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

13,5

Змест дысцыпліны

 

Анатомія, фізіялогія і паталогія чалавека.

Асновы генетыкі чалавека.

Асновы неўрапаталогіі.

Асновы псіхапаталогіі.

Клінічныя асновы інтэлектуальных парушэнняў.

 
Алігафрэнапсіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Алігафрэнапсіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапсіхалогія

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

48

-

28

8

Форма справаздачы

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

5

Змест дысцыпліны

 

Катэгарыяльны апарат і метадалагічныя асновы алігафрэнапсіхалогіі. Класіфікацыі парушэнняў пры інтэлектуальнай недастатковасці. Агульныя і спецыфічныя заканамернасці развіцця псіхікі пры інтэлектуальнай недастатковасці. Умовы і фактары, якія ўплываюць на фарміраванне псіхікі дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Асаблівасці ўзаемасувязі псіхікі і дзейнасці пры інтэлектуальнай недастатковасці. Асаблівасці фарміравання псіхікі дзяцей дзіцячага і ранняга ўзросту пры псіхічным недаразвіцці.

Асаблівасці псіхафізічнага развіцця дзяцей дашкольнага ўзросту з інтэлектуальнай недастатковасцю. Асаблівасці развіцця і фарміравання пераймальнай, гульнявой і пазнавальнай дзейнасці дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Развіццё асобы дашкольніка з інтэлектуальнай недастатковасцю. Гатоўнасць дашкольніка з інтэлектуальнай недастатковасцю да навучання ў школе.

Агульная псіхалагічная характарыстыка дзейнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту з парушэннем інтэлекту. Асаблівасці развіцця пазнавальных працэсаў пры інтэлектуальнай недастатковасці. Асаблівасці развіцця і фарміравання асобы і міжасобасных адносін пры інтэлектуальнай недастатковасці. Асаблівасці развіцця эмацыянальна-валявой сферы асобы пры інтэлектуальнай недастатковасці. Асаблівасці фарміравання характару. Агульная псіхалагічная характарыстыка падлеткаў з інтэлектуальнай недастатковасцю. Псіхалагічнае вывучэнне дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Праблема сацыялізацыі дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю.

 
Алігафрэнапедагогіка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Алігафрэнапедагогіка

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2, 4

Семестр навучання

3, 4, 7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

86

-

64

8

Форма справаздачы

3 семестр – залік;

4 семестр – экзамен;

7 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

8

Змест дысцыпліны

 

Гісторыя алігафрэнапедагогікі. Гісторыя развіцця тэорыі і практыкі навучання, выхавання дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю (разумовай адсталасцю). Асноўныя этапы развіцця грамадскай дапамогі асобам з разумовай адсталасцю.

Алігафрэнапедагогіка. Напрамкі развіцця сучаснай алігафрэнапедагогікі. Сацыяльна-педагагічная характарыстыка дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Установы, якія забяспечваюць атрыманне спецыяльнай адукацыі. Змест адукацыі, сістэма прынцыпаў навучання і выхавання, метады і тэхналогіі навучання і выхавання дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Традыцыйная і сучасная сістэмы працоўнай падрыхтоўкі. Партнёрства ўстановы адукацыі і сям’і, якая выхоўвае дзіця з інтэлектуальнай недастатковасцю.

Інтэграванае навучанне і выхаванне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Агульнасусветныя тэндэнцыі развіцця адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Сацыякультурны аспект інтэграванага навучання і выхавання. Нарматыўныя, прававыя і навукова-метадалагічныя асновы інтэграванага навучання і выхавання ў Рэспубліцы Беларусь. Псіхолага-педагагічнае суправаджэнне інтэграванага навучання і выхавання. Арганізацыя адукацыйнага асяроддзя ва ўмовах інтэграванага навучання і выхавання. Партнёрства школы і сям’і ва ўмовах інтэграванага навучання і выхавання. Сацыяльна-псіхалагічны клімат у класах інтэграванага навучання і выхавання.

 
Спецыяльныя методыкі школьнага навучання

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Спецыяльныя методыкі школьнага навучання

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1, 3, 4

Семестр навучання

1,5, 6, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

248

-

266

76

Форма справаздачы

1 семестр – залік, залік

5 семестр – экзамен, экзамен, залік, залік;

6 семестр – экзамен, экзамен, экзамен, залік, залік;

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

29

Змест дысцыпліны

Методыка выкладання рускай, беларускай мовы і чытання.

Методыка выкладання матэматыкі.

Праца з методыкай працоўнага навучання.

Методыка выкладання выяўленчага мастацтва.

Методыка выкладання гісторыі Беларусі.

Методыка выкладання прадмета «Чалавек і свет».

Методыка выкладання геаграфіі.

Методыка выкладання біялогіі.

Методыка выкладання прадмета «Сацыяльна-бытавая арыенціроўка».

Методыка выкладання прадмета «Элементы камп’ютарнай граматы».

 

 
Методыка выхавання дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Методыка выхавання дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

30

-

16

4

Форма справаздачы

4 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4

Змест дысцыпліны

 

Навукова-тэарэтычныя асновы выхавання. Асаблівасці арганізацыі выхаваўчай работы з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю ва ўстановах адукацыі. Сучасныя тэхналогіі выхавання і іх рэалізацыя ў рабоце з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю. Формы арганізацыі выхаваўчай работы з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю. Методыка арганізацыі і кіравання пазакласнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасцю вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю. Методыка арганізацыі і правядзення выхаваўчых мерапрыемстваў. Методыка арганізацыі і кіравання самаабслугоўваннем, гаспадарча-бытавой і грамадска-карыснай дзейнасцю. Методыка арганізацыі і правядзення фізкультурна-аздараўленчай работы. Методыка арганізацыі дзейнасці ў вольны час. Планаванне і ацэнка вынікаў выхаваўчай работы. Метадычная работа выхавацеля. Уплыў асяроддзя на фарміраванне асобы дзіцяці з інтэлектуальнай недастатковасцю. Асаблівасці методыкі выхавання дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі.

 

 
Выхаванне і навучанне дзяцей з умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Выхаванне і навучанне дзяцей з умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

3

Семестр навучання

5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

40

-

34

8

Форма справаздачы

5 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4

Змест дысцыпліны

Асаблівасці псіхафізічнага развіцця навучэнцаў з умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю. Задачы карэкцыйна-выхаваўчай работы. Псіхолага-педагагічныя ўмовы фарміравання ведаў, уменняў, навыкаў. Прынцыпы, змест, метады навучання і выхавання дзяцей з умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю. Вучэбныя планы, вучэбныя праграмы другога аддзялення дапаможнай школы. Спецыяльныя методыкі навучання вучэбным прадметам «Элементы граматы і развіццё маўлення», «Элементы арыфметыкі», «Сацыяльная адаптацыя», «Санітарна-гігіенічныя ўменні і самаабслугоўванне», «Чалавек і свет», «Выяўленчая дзейнасць», «Музычна-рытмічныя заняткі», «Адаптыўная фізічная культура», «Прадметна-практычная дзейнасць», «Гаспадарча-бытавая праца», «Працоўнае навучанне». Педагагічная работа з сям’ёй, якая выхоўвае дзіця з умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю.

 
Асновы методыкі карэкцыйна-развіццёвай работы
 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Асновы методыкі карэкцыйна-развіццёвай работы

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2, 3, 4

Семестр навучання

4, 5, 7, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

142

-

100

28

Форма справаздачы

4 семестр – залік;

5 семестр – экзамен; залік;

7 семестр – экзамен;

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

15,5

Змест дысцыпліны

 

Навукова-метадычныя асновы карэкцыйнна-развіццёвай работы. Асноўныя прынцыпы арганізацыі, планаванне, метады, тэхналогіі і сродкі карэкцыйна-развіццёвай работы. Асаблівасці арганізацыі і правядзення карэкцыйных заняткаў.

Асновы лагапедыі. Класіфікацыя маўленчых парушэнняў. Асаблівасці лагапедычнай работы пры розных парушэннях развіцця.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы пры дзіцячым аўтызме. Сучасныя псіхолага-педагагічныя падыходы да карэкцыі дадзенага стану. Эфектыўныя стратэгіі педагагічнага ўзаемадзеяння з дзецьмі з аўтызмам ў галіне кагнітыўнага, сэнсарнага, сацыяльнага і камунікатыўнага развіцця.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату. Сучасныя псіхолага-педагагічныя падыходы да карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату. Дапаможныя прыстасаванні ў працы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з цяжкасцямі ў навучанні. Карэкцыйная накіраванасць адукацыйнага працэсу для дзяцей з цяжкасцямі ў навучанні. Арганізацыя і методыка карэкцыйна-развіццёвай работы ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі.

 

Методыка карэкцыйна-развіццёвай работы пры інтэлектуальнай недастатковасці
 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Методыка карэкцыйна-развіццёвай работы пры інтэлектуальнай недастатковасці

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2, 3, 4

Семестр навучання

3, 5, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

84

-

50

12

Форма справаздачы

3 семестр – залік;

5 семестр – залік;

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

7

Змест дысцыпліны

 

Фарміраванне гульнявой дзейнасці. Асаблівасці гульнявой дзейнасці дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю. Методыка развіцця гульнявой дзейнасці дзяцей.

Методыка карэкцыйна-развіццёвай работы ў раннім узросце. Арганізацыйна-метадычныя асновы ранняй карэкцыйна-педагагічнай дапамогі дзецям з парушэннямі інтэлекту. Методыка стымуляцыі эмацыянальна-камунікатыўнага, сэнсорнага і маторна-рухальнага развіцця, фарміраванне навыкаў самаабслугоўвання. Узаемадзеянне алігафрэнапедагога з бацькамі. Адбор і адаптацыя спецыяльных дыдактычных сродкаў для работы з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю.

Фарміраванне сацыяльных паводзін. Асаблівасці сацыяльнай арыенціроўкі дашкольнікаў і школьнікаў з лёгкай, умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю. Методыка фарміравання ведаў, уменняў, навыкаў сацыяльнай арыенціроўкі дашкольнікаў і малодшых школьнікаў з лёгкай, умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю.

Развіццё пазнавальнай дзейнасці. Асаблівасці пазнавальнай дзейнасці дашкольнікаў і малодшых школьнікаў з лёгкай, умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю. Методыка развіцця пазнавальнай дзейнасці дзяцей з лёгкай, умеранай і цяжкай інтэлектуальнай недастатковасцю.

 

Альтэрнатыўная камунікацыя 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Альтэрнатыўная камунікацыя

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

3

Семестр навучання

6

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

-

12

4

Форма справаздачы

6 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Падтрымліваючая і альтэрнатыўная камунікацыя як сродак нармалізацыі жыццядзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Сродкі і сістэмы падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі.

Дыягностыка камунікатыўных навыкаў дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Змест карэкцыйнай работы па навучанні падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Планаванне і арганізацыя работы па навучанні падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Псіхалогія развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхалогія развіцця

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

26

-

24

-

Форма справаздачы

2 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны ў псіхалогію развіцця: прадмет, змест, мэты, задачы, раздзелы, міждысцыплінарныя сувязі і метады. Псіхічнае развіццё: формы, вобласці, фактары, прынцыпы і заканамернасці. Узрост і ўзроставая перыядызацыя псіхічнага развіцця. Тэорыі псіхічнага развіцця. Пренатальнае развіццё дзіцяці. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў нованароджаным і дзіцячым узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў раннім узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў дашкольным узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў малодшым школьным узросце. Псіхічнае развіццё ў падлеткавым узросце. Псіхічнае развіццё ў юнацкім узросце. Псіхічнае развіццё дарослага чалавека: ўзросце ранняй сталасці, узрост сярэдняй сталасці, ўзрост позняй сталасці.

 
Псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Олигофренопедагогика

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

52

-

48

20

Форма справаздачы

2 семестр – экзамен;

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

7,5

Змест дысцыпліны

 

Асновы псіхолага-педагагічнай дыягностыкі. Псіхаметрычныя аспекты распрацоўкі, адаптацыі і выкарыстання псіхадыягнастычных методык. Псіхадыягностыка асобы. Псіхадыягностыка індывідуальнай свядомасці і самасвядомасці, нтэлектуальнага развіцця, міжасобных суадносін і эмацыянальнай атмасферы ў розных сферах жыццядзейнасці асобы. Педагагічная дыягностыка. Выкарыстанне дадзеных педагагічнай дыягностыкі пры аказанні педагагічнай дапамогі.

Дыферэнцыяльная псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы дыягностыкі парушэнняў развіцця. Віды дыягностыкі парушэнняў развіцця. Метады дыягностыкі парушэнняў развіцця. Арганізацыя і змест абследавання дзіцяці ў псіхолага-медыка-педагагічнай камісіі. Дыферэнцыяльная дыягностыка. Дыферэнцыяльная дыягностыка парушэнняў эмацыйна-валявой сферы.

 
Спецыяльная методыка дашкольнага выхавання і навучання

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Спецыяльная методыка дашкольнага выхавання і навучання

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1, 2, 3

Семестр навучання

1, 3, 4, 5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

134

 

80

20

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

4 семестр – экзамен;

5 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

12,5

Змест дысцыпліны

 

Агульная дашкольная педагогіка, алігафрэнапедагогіка дашкольная, асновы агульнай і спецыяльнай методыкі дашкольнага выхавання і навучання (адукацыйныя вобласці «Элементарныя матэматычныя ўяўленні», «Развіццё маўлення», «Навучанне грамаце», «Дзіця і грамадства», «Дзіця і прырода», «Мастацтва», «Фізічная культура»).

 

Карэкцыйна-педагагічная дапамога ва ўмовах ПКПД

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Карэкцыйна-педагагічная дапамога ва ўмовах ПКПД

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алiгафрэнапедагогiка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

42

-

34

8

Форма справаздачы

7 семестр – экзамен, залiк

Колькасць крэдытаў

4,5

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы методыкі карэкцыйна-педагагічнай дапамогі ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

Арганізацыя і змест методыкі карэкцыйна-педагагічнай работы ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі ва ўстановах дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі.

Дакументацыя пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

Метадычная, кансультатыўная і інфармацыйна-асветніцкая работа ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

Карэкцыя парушэнняў маўлення ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

 
Выхаванне і навучанне дзяцей з цяжкімі і множнымі парушэннямі развіцця 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Выхаванне і навучанне дзяцей з цяжкімі і множнымі парушэннямі развіцця

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

36

-

36

12

Форма справаздачы

7 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4,5

Змест дысцыпліны

 

Навукова-метадычныя асновы выхавання і навучання дзяцей з цяжкімі і (або) множнымі фізічнымі і (або) псіхічнымі парушэннямі. Методыка выхавання і навучання, правядзення карэкцыйных заняткаў з выхаванцамі (навучэнцамі) цэнтраў карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі (методыка навучання самаабслугоўванню, методыка фарміравання ведаў пра сябе і бліжэйшае атачэнне, методыка навучання асновам жыццядзейнасці і сацыяльнай адаптацыі, методыка навучання прадметна-практычнай дзейнасці, методыка навучання гульні, методыка сэнсорнай стымуляцыі і сэнсаматорнага навучання, методыка навучання камунікацыі, методыка навучання выяўленчай дзейнасці, методыка навучання практычнай матэматыцы, методыка працоўнага навучання і навучання гаспадарча-бытавой працы, методыка правядзення карэкцыйных заняткаў.

 

Сучасная беларуская мова

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сучасная беларуская мова

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

20

-

Форма справаздачы

2 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны. Гісторыя і сучаснасць беларускай мовы. Фанетыка. Арфаэпія.

Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія.  Марфеміка, словаўтварэнне. Марфалогія. Назоўнік. Прыметнік. Лічэбнік. Займеннік. Дзеяслоў. Прыслоўе. Службовыя часціны мовы  Сінтаксіс. Словазлучэнне. Просты сказ.  Складаны сказ.  Практычная стылістыка і культура мовы.

 
Сучасная руская мова

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сучасная руская мова

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

20

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны. Лексікалогія. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Словаўтварэнне і марфеміка. Марфалогія. Сінтаксіс. Пунктуацыя.

 
Здароўезберагальныя тэхналогіi ў адукацыі 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Здароўезберагальныя тэхналогіi ў адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

14

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Педагагічная кампетэнтнасць у галіне здароўя дзяцей.
Здароўезберагальная дзейнасць установы адукацыі.
Папярэджанне дыскамфортных станаў, стану стомы і ператамлення.
Арганізацыя здароўезберагальнага адукацыйнага асяроддзя.
Арганізацыя здароўезберагальнага адукацыйнага працэсу.
Навучанне дзяцей клопату аб сваiм здароўi: адукацыйныя праграмы.
Прафесійная дзейнасць і здароўе педагога.

Дысцыпліны па выбару

Праектаванне праграм дыягнастычнага абследвання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіця ў камп’ютарным асяродзі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Праектаванне праграм дыягнастычнага абследвання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіця ў камп’ютарным асяродзі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

20

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Камп’ютарная псіхадыягностыка як раздзел псіхадыягностыкі. Сучасныя камп’ютарныя сістэмы псіхолага-педагагічнай дыягностыкі. Псіхадыягнастычны комплекс Effecton Studio. Спосабы афармлення і інтэрпрэтацыі дыягнастычных дадзеных камп'ютарнага тэсціравання. Распрацоўка праграм дыягнастычнага абследавання дзяцей з АПФР ў камп’ютарным асяродзі.

 

Нестандартныя ўрокі ў сучаснай школе

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбары «Нестандартныя ўрокі ў сучаснай школе»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

20

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Агульная характарыстыка нестандартных форм арганізацыі дзейнасці на ўроку. Урок як асноўная форма арганізацыі адукацыйнага працэсу. Формы арганізацыі навучання. Перавагі і недахопы нестандартнага ўрока. Прынцыпы навучання, патрабаванні да арганізацыі нестандартнага ўрока. Рэкамендацыі па правядзенні нестандартных урокаў у сучаснай школе.

Тыпалогія і структура нестандартнага ўрока.

Метадычныя асновы правядзення нестандартных урокаў ва ўмовах інтэграванага навучання і выхавання і інклюзіўнай адукацыі. Уключэнне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў навучальны працэс на традыцыйным і нестандартным ўроку.

Спецыфіка арганізацыі даследчага і праектнага навучання.

Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці ў рамках традыцыйнага і інавацыйнага навучання.

Тэарэтычныя асновы распрацоўкі і выкарыстання тэхналогіі вэб-квэст у навучанні.

Рэфлексіўнае вучэнне і выкладанне.

 

Педагагічнае суправаджэнне дзяцей з сіндромам дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Педагагічнае суправаджэнне дзяцей з сіндромам дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

20

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце сіндрому дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці (СДУГ). Клінічныя прыкметы і праявы парушэння. Прычыны і механізмы ўзнікнення СДУГ. Асноўныя этапы і прынцыпы абследавання дзіцяці з СДУГ. Медыцынскае і псіхолага-педагагічнае абследаванне дзяцей СДУГ. Метады псіхалагічнай дыягностыкі СДУГ. Нейрапсіхалагічны падыход да дыягностыкі і карэкцыі СДУГ. Сучасныя напрамкі ў лячэнні СДУГ. Асноўныя напрамкі і задачы псіхолага-педагагічнага суправаджэння дзіцяці з СДУГ. Дапамога сям'і дзіцяці з СДУГ. Асноўныя задачы і напрамкі псіхолага-педагагічнага суправаджэння сям'і дзяцей з СДУГ. Навучанне бацькоў метадам кіравання паводзінамі дзяцей з СДУГ.

 

Тэхналогіі навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Тэхналогіі навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

-

12

4

Форма справаздачы

7 семестр –залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Педагагічныя тэхналогіі як мнагамернае паняцце. Класіфікацыя педагагічных тэхналогій. Тэхналогіі на аснове гуманна-асобаснай арыентацыі педагагічнага працэсу; эфектыўнасці кіравання і арганізацыі навучальнага працэсу; развіваючага навучання; рознаўзроўневага і адаптыўнага навучання; праектнага навучання і калектыўнай творчай дзейнасці; інфармацыйна-камунікацыйныя; гульнёвыя і інтэрактыўныя. Сацыяльна-выхаваўчыя тэхналогіі. Арт-тэхналогіі ў сацыяльна-педагагічнай рэабілітацыі і падтрымцы дзяцей з АПФР. Праектаванне і засваенне педагагічнай тэхналогіі.

 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Інфармацыйныя тэхналогіі ў спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

-

12

4

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Спецыяльная і інклюзіўная адукацыя як частка інфармацыйнага грамадства.

Асістыўныя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца з дзецьмі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Спецыяльныя камп'ютэрныя праграмы як сродак навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Методыка выкарыстання камп'ютэрных праграм у працэсе навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Стварэнне электронных сродкаў навучання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Прафілактыка і карэкцыя дыскалькуліі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Прафілактыка і карэкцыя дыскалькуліі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

-

12

4

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце ліку і падліковых аперацый, іх фарміраванне ў антагенезе. Нейрапсіхалагічная структура інтэлектуальнай дзейнасці падліку. Гістарычны агляд развіцця вучэння аб акалькуліі і дыскалькуліі.

Сімптаматыка дыскалькуліі. Механізмы і класіфікацыя дыскалькулій. Методыкі дыягностыкі дыскалькулій. Методыка нейрапсіхалагічнага даследавання засваення паняцця колькасці, яго разраднай структуры і падліковых аперацый.

Арганізацыя і змест педагагічнай работы па прафілактыцы і карэкцыі дыскалькуліі як самастойнага парушэння.

Арганізацыя і змест педагагічнай работы па прафілактыцы і карэкцыі дыскалькуліі ў структуры маўленчых і іншых парушэнняў.

 

Прафесійная арыентацыя вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Прафесійная арыентацыя вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце прафесійнай арыентацыі. Нарматыўныя прававыя асновы прафесійнай арыентацыі моладзі ў Рэспубліцы Беларусь. Асноўныя структурныя элементы прафесійнай арыентацыі моладзі. Прафесійная арыентацыі навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Прафесійная арыентацыя навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.

 

Карэкцыйна-педагагічная работа па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Карэкцыйна-педагагічная работа па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Эмоцыі як адна з сфер псіхікі чалавека.

Характарыстыка эмацыянальнай сферы дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця (з парушэннем слыху, з парушэннямі зроку, з інтэлектуальнай недастатковасцю).

Навукова-тэарэтычныя высновы карэкцыйна-педагагічнай работы па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Змест карэкцыйна-педагагічнай работы па эмацыянальным развіцці дзяцей школьнага ўзросту з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Развіццё эмацыянальнай сферы школьнікаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця падчас карэкцыйных заняткаў.

 

Камунікатыўная кампетэнтнасць настаўніка-дэфектолага

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Камунікатыўная кампетэнтнасць настаўніка-дэфектолага»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Педагагічныя ўзаемаадносіны ў працы настаўніка-дэфектолага. Асаблівасці ўзаемаадносін з дзіцём з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Спецыфіка ўзаемаадносін з бацькамі асаблівага дзіцяці. Віды зносін. Разуменне і талерантнасць у працы настаўніка-дэфектолага.

Разуменне кампетэнтнасці ў сучаснай педагогіцы. Віды кампетэнцый, неабходных настаўніку-дэфектолагу. Змест камунікатыўных кампетэнцый. Выкарыстанне невербальных сродкаў камунікацыі. Міміка і пантаміміка. Абмежаванні ў выкарыстанні сродкаў невербальнай камунікацыі ва ўзаемадзеянні з дзіцём з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Маўленне педагога как асноўны сродак зносін. Культура маўлення педагога. Сродкі маўленчай выразнасці.

Педагагічны канфлікт. Віды канфліктаў. Стратэгіі паводзін чалавека ў канфлікце. Вырашэнне педагагічных канфліктаў з дзецьмі, іх бацькамі, педагогамі. Бар’еры камунікацыі ў канфліктнай сітуацыі.

Псіхалагічныя механізмы абароны ў зносінах. Дыягностыка ўзроўню сфарміраванасці камунікатыўных кампетэнцый.

 

Ахова і развіццё зроку ва ўстановах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Ахова і развіццё зроку ва ўстановах адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

4

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Функцыянальныя асаблівасці зроку і зрокавага ўспрымання дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Сістэма мерапрыемстваў па ахове і развіццю зрокавага ўспрымання дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Арганізацыя здароўезберагальнай адукацыйнага асяроддзя ва ўстанове адукацыі.

Прымяненне методык паляпшэння і аднаўлення зроку ў адукацыйным працэсе з дзецьмі з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця.

Арганізацыя, змест і методыка работы настаўніка-дэфектолага з дзецьмі з парушэннямі зроку ва ўмовах пункта каррэкцыйна-педагагічная дапамогі.

 

Стварэнне і адаптацыя тэкставай інфармацыі на «яснай мове»

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Стварэнне і адаптацыя тэкставай інфармацыі на «яснай мове»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

4

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя і практычныя аспекты стварэння і адаптацыі тэкставай інфармацыі на «яснай мове»: характарыстыка паняцця «ясная мова»; патрабаванні да стварэння і адаптацыі тэкстаў на «яснай мове»; патрабаванні да стварэння вэб-сайтаў на «яснай мове».

Тэарэтычныя і практычныя аспекты арганізацыі ўзаемадзеяння з ацэншчыкамі-экспертамі па стварэнні і адаптацыі тэкставай інфармацыі на «яснай мове»: падрыхтоўка ацэншчыкаў-экспертаў для стварэння і адаптацыі тэкставай інфармацыі на «яснай мове»; удзел ацэншчыкаў-экспертаў у стварэнні новага тэксту на «яснай мове»; удзел ацэншчыкаў-экспертаў у адаптацыі складанага тэксту на «ясную мову»; ўдзел ацэншчыкаў-экспертаў у вычытцы тэксту на «яснай мове».

 

Ацэнка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Ацэнка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

4

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Навукова-метадычныя асновы ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Арганізацыя ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Характарыстыка стану ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Аптымізацыя ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

 

Прафілактыка і карэкцыя фонастэніі

У распрацоўцы

 

 

Трэнінг фарміравання прафесійнай самасвядомасці
 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыплина па выбару «Трэнінг фарміравання прафесійнай самасвядомасці»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

-

20

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Дыягностыка уяўленняў пра сябе як пра будучага спецыяліста. Стратэгіі выбару прафесіі. Выяўленне неасіміліраваных інтраектаў у мадэлях прафесійнай дзейнасці. Перашкоды і рэсурсы ў прафесійным самаразвіцці Фарміраванне пазітыўных уяўленняў аб будучай прафесійнай дзейнасці. “Я” як будучы спецыяліст. Стратэгіі прафесійнага выбару. Прафесійныя страхі. Неасіміліраваныя інтраекты у мадэлях прафесійнай дзейнасці.

 

Выкарыстанне інтэрактыўнай дошкі ў адукацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Выкарыстанне інтэрактыўнай дошкі ў адукацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 08 Алігафрэнапедагогіка

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

-

20

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Інтэрактыўная дошка: асноўныя характарыстыкі.

Мадэлі прымянення інтэрактыўнай дошкі ў навучальным працэсе.

Метадычныя прыёмы арганізацыі працы дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця з інтэрактыўнай дошкай.

Функцыянальныя магчымасці праграмнага забеспячэння для інтэрактыўнай дошкі.

Стварэнне навучальных матэрыялаў для інтэрактыўнай дошкі ў  камп'ютэрным асяроддзі SMART Notebook.