EN | BY
Поиск по сайту
КОНТАКТЫ

220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 13

Дневная форма получения образования
тел. 267-92-57

Заочная форма получения образования
тел. 267-97-73

E-mailiio@bspu.by

Как нам позвонить намНаш канал в TelegramГруппа ИИО в ВК Наш канал на YouTube Наш канал на YouTube

ИНФОРМАЦИЯ
События
Каталог па спецыяльнасцi 1-03 03 01 Лагапедыя (BY)
сторыя

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Гісторыя

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

16

-

-

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Пры разглядзе тэм «Старажытнае грамадства», «Першыя княствы-дзяржавы на беларускіх землях», «Беларусь у часы Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, у складзе Расійскай дзяржавы», «Развіццё беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове», «Рэспубліка Беларусь - суверэнная незалежная дзяржава" студэнты вывучаюць сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітычныя і культурныя працэсы нацыянальнай гісторыі з старажытных часоў да нашых дзён у кантэксце гісторыі развіцця сусветных цывілізацый.

Дысцыпліна накіравана на набыццё ведаў аб асноўных этапах, з'явах, падзеях розных перыядаў і гістарычных эпох айчыннай гісторыі, асэнсаванне агульнага і асаблівага ў гісторыі Беларусі і разуменне яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў.

У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны "Гісторыя" студэнты павінны засвоіць агульную логіку гісторыі развіцця беларускай дзяржаўнасці і фарміравання беларускай нацыі, якое завяршылася стварэннем незалежнай суверэннай дзяржавы - Рэспублікі Беларусь.

 

Філасофія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Філасофія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

20

-

-

Форма справаздачы

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Філасофія адыгрывае вядучую ролю у фарміраванні светапогляду і метадалагічнай культуры асобы, паколькі яна мае шматвекавую гісторыю разважанняў над галоўнымі пытаннямі чалавечага існавання. Вывучэнне філасофіі арыентавана на засваенне студэнтамі спадчыны міравой і айчыннай філасофскай думкі, развіццё навыкаў самастойнага мыслення, здольнасці выпрацоўваць і аргументаваць уласную пазіцыю ў адносінах да розных з’яў сацыяльнага жыцця.

Асноўнай мэтай вывучэння філасофіі з’яўляецца фарміраванне інтэгральнага бачання свету і сістэмнага мыслення, пераадоленне фрагментарнасці прафесійнай свядомасці, стварэнне асноў гуманістычнага разумення свету.

Галоўнымі задачамі вывучэння філасофіі з’яўляюцца форміраванне здольнасці да творчага і крытычнага мыслення ў галіне прафесійнай і грамадскай дзейнасці, авалоданне сучасным стылем рацыянальна-арыентаванага і навукавага мыслення, уменне дакладна фармуляваць і аргументаваць сваю сацыяльна-палітічную, прафесійную і сэнсажыццёвую пазіцыю.

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Філасофія” студэнты павінны ведаць асноўныя праблемы філасофіі і сутнасць найважнейшых філасофскіх вучэнняў, ключавыя ідэі і катэгорыі філасофскага аналізу, асноўныя каштоўнасці сучаснай культуры, сацыякультурныя падставы і заканамернасці чалавечай дзейнасці (у тым ліку, прафесійнай), асноўныя прынцыпы, законы і механізмы пазнавальнай дзейнасці, разумець заканамернасці функцыянавання і развіцця грамадства, сэнс і змест глабальных праблем сучаснасці а таксама асноўныя  стратэгіі і перспектывы іх выражэння.

 

Эканоміка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Эканоміка (эканамічная тэорыя; сацыялогія)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

34  (22; 12)

26  (20; 6)

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4

Змест дысцыпліны

 

«Эканамічная тэорыя» дае студэнтам уяўленне аб эканамічнай аснове, механізме функцыянавання суб'ектаў гаспадарання, чым дыктуецца неабходнасць канкурэнцыі, як дзяржава падтрымлівае яе, якія мэты і задачы, асноўныя праблемы развіцця эканомікі на мікра- і макраўзроўнях. «Эканамічная тэорыя» дазваляе вывучыць дасягненні эканамічнай тэорыі і сусветнай практыкі, школ эканамічнай думкі мінулага і сучаснасці, фарміруе ўменне рабіць аб'ектыўны аналіз эканамічных з'яў, гаспадарчага жыцця, каб затым паспяхова займацца эканамічнай дзейнасцю.

«Сацыялогія» накіравана на засваенне комплексу сацыялагічных ведаў, неабходных для практычнай дзейнасці, на авалоданне сацыялагічнымі паняццямі і катэгорыямі, якія адлюстроўваюць сацыяльныя працэсы ў грамадстве, на фарміраванне навыкаў выбару эфектыўных кіраўніцкіх рашэнняў і набыццё практыка-арыентаваных уменняў.

У ходзе вывучэння «Сацыялогіі»ажыцяўляецца развіццё сацыялагічнага мыслення студэнта, фарміраванне падмурка сацыялагічных ведаў на аснове вывучэння дасягненняў сусветнай і айчыннай сацыялагічнай думкі, раскрыццё спецыфікі сацыяльных адносін і працэсаў у Рэспубліцы Беларусь, фарміраванне ўстаноўкі на практычнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці.

 

Паліталогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Паліталогія (паліталогія, асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

18

-

-

Форма справаздачы

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Вучэбная дысцыпліна «Паліталогія» прадугледжвае вывучэнне такіх праблем, як ідэалогія і яе роля ў жыццядзейнасці сучаснага грамадства, культурна-гістарычная (цывілізацыйная), палітычная, эканамічная і социогуманитарная складнікі ідэалогіі беларускай дзяржавы, тэорыя і метадалогія палітычнай навукі, палітычныя інстытуты і працэсы ў Рэспубліцы Беларусь і сучасным свеце, міжнародныя адносіны і знешняя палітыка дзяржаў.

Асноўнай мэтай вывучэння курса інтэграванага модуля «Паліталогія» з'яўляецца фарміраванне ў студэнтаў сучаснага бачання свету, які базуецца на гуманістычных ідэалах, навуковых прынцыпах дзейнасці, а таксама сацыяльна арыентаваных каштоўнасцяў, культуры рацыянальнага палітычнага выбару. Акрамя таго, вельмі важна, каб студэнты мелі трывалую базу палітычных ведаў на падставе вывучэння дасягненняў сусветнай і нацыянальнай палітычнай думкі, здольнасць да крэатыўнага і крытычнага навукова-практычнаму, рацыянальна-арыентаванага мыслення, які забяспечвае канструктыўнае ўдзел у прафесійнай дзейнасці.

Набытыя веды дазваляюць будучым спецыялістам умець аналізаваць ідэалагічныя і палітычныя працэсы, канкрэтныя палітычныя сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь і сучасным свеце; абгрунтоўваць свае жыццёвыя, грамадзянскія і патрыятычныя пазіцыі з улікам ідэалогіі беларускай дзяржавы; ўдзельнічаць у фарміраванні палітычнай сістэмы беларускага грамадства як выбаршчык, праяўляць культуру палітычнага ўдзелу.

 

Гісторыя сусветнай культуры

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Гісторыя сусветнай культуры

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

12

-

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

У ходзе асваення вучэбнай дысцыпліны студэнты вывучаюць агульныя заканамернасці культурнага развіцця чалавецтва ад старажытнасці да нашых дзён; асноўныя паняцці і катэгорыі культуры, яе перыядызацыю і храналогію; асноўныя напрамкі і мастацкія стылі (готыка, рэнесанс, барока, класіцызм, рамантызм, сентыменталізм, рэалізм) і іх канкрэтна-гістарычнае праяўленне ў творах мастацкай культуры: выяўленчым мастацтве, літаратуры, архітэктуры, музыцы; знаёмяцца з творчасцю выдатных прадстаўнікоў культуры і мастацтва розных эпох.

Важнае месца ў вывучэнні дысцыпліны займае руская культура як асаблівы тып культуры. Ўзнікненне, станаўленне і развіццё рускай культуры прадстаўлена ў непарыўным адзінстве і ўзаемадзеянні ўсіх фактараў, якія аказалі ўплыў на яе спецыфіку. Акрамя гэтага, навучэнцы знаёмяцца з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця айчыннай культуры ў тую ці іншую сацыякультурную эпоху.

 

Сацыялогія асобы

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сацыялогія асобы

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

22

12

-

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Прадметам навучальнай дысцыпліны «Сацыялогія асобы» з'яўляецца спецыфіка ўзаемадзеяння асобы і грамадства ў сучасных сацыякультурных умовах, сацыяльны характар фарміравання, функцыянавання і развіцця асобы. Мэтай дадзенай дысцыпліны з'яўляецца фарміраванне ў студэнтаў комплекснага ўяўленьня пра асобу як суб'екце і аб'екце грамадскіх працэсаў сучаснага трансфарміруючага грамадства, а таксама аб шырокіх, разнастайных пераўтваральных і крэатыўных магчымасцях сучаснага чалавека і яго сацыяльна-прафесійных якасцяў. Задачы курса: навучыць студэнтаў сацыялагічнаму разуменню асобы; азнаёміць з сацыяльнай тыпалогіяй асобы і яе сацыяльнай структурай, якая абумоўлівае актыўнасць чалавека ў грамадстве; навучыць студэнтаў сацыялагічнаму разгляду працэсу сацыялізацыі і прафесійнага станаўлення асобы як сістэмаўтваральнага сацыяльнага феномена; азнаёміць са спецыфікай ўзаемадзеяння сацыяльнай прасторы і статуснага партрэта асобы; сфармаваць веды аб сямейна-шлюбных адносінах і ролях асобы і яе традыцыйных сямейных каштоўнасцях; азнаёміць з сацыялагічным падыходам да разгляду дэвіянтных паводзін асобы і механізмамі яго мінімізацыі; азнаёміць з асаблівасцямі фарміравання самазахаваўчых паводзін асобы і яе сацыяльнага самаадчування. У выніку вывучэння прадмета студэнты павінны ўмець выкарыстоўваць тэарэтычны матэрыял сацыялогіі асобы пры вывучэнні і тлумачэнні яе паводзінаў у розных сацыяльных сітуацыях; выкарыстоўваць эмпірычныя метады пры аналізе праблем, звязаных з паводзінамі асобы ў норме і дэвіяцыі; будаваць высновы сацыялагічнага вывучэння ўзаемадзеяння асобы і грамадства і выпрацоўваць практычныя рэкамендацыі, накіраваныя на ўдасканаленне гэтага працэсу ў мэтах ўстойлівага інавацыйнага развіцця асобы і грамадства.

 

Педагогіка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагогіка

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

1, 2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

74

100

-

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен; залік;

2 семестр – залік;

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

11

Змест дысцыпліны

 

Педагогіка сучаснай школы: тэарэтычны аспект. Метадалагічныя асновы і катэгарыяльны апарат сучаснай педагогікі. Адукацыя як сацыяльная з'ява. Праблема мэтапакладання ў педагогіцы. Навучанне і выхаванне, іх сутнасць, структура, заканамернасці, прынцыпы, метады, сродкі, формы арганізацыі. Узаемадзеянне школы з сям'ёй, дзіцячымі і моладзевымі грамадскімі аб'яднаннямі. Педагагічныя сістэмы і тэхналогіі. Выхаваўчая сістэма ўстановы адукацыі. Гуманістычныя выхаваўчыя сістэмы сучаснасці. Гісторыя адукацыі і педагагічнай думкі. Агульная характарыстыка сусветнага гісторыка-педагагічнага працэсу. Выхаванне, асвета ў Беларусі са старажытных часоў да пачатку ХХ стагоддзя. Станаўленне і развіццё педагагічнай тэорыі і практыкі ў савецкі перыяд. Асновы спецыяльнай педагогікі. Вядучыя сацыякультурныя ідэі, якія вызначаюць развіццё спецыяльнай адукацыі на сучасным этапе. Сутнасць, мадэлі і сучасныя падыходы да карэкцыйнай працы. Развіццё сістэмы спецыяльнай адукацыі Рэспублікі Беларусь у інклюзіўным  прасторы.

 

Псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1, 2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

64

-

56

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

7

Змест дысцыпліны

 

Прадмет і задачы псіхалогіі. Тэорыя псіхічнага адлюстравання. Структура і функцыі псіхікі. Вышэйшыя псіхічныя функцыі. Прытомнасць. Самасвядомасць. Самаацэнка і ўзровень дамаганняў. Псіхалагічная характарыстыка дзейнасці чалавека. Структура і матывацыя дзейнасці. Псіхалогія непасрэднага пачуццёвага пазнання (адчуванні, ўспрыманне). Псіхалогія апасродкаванага, абагульненага пазнання (мысленне, гаворка). Памяць. Тэорыі і законы памяці. Ўяўленне. Віды і функцыі ўяўлення. Ўвага. Функцыі і віды увагі. Структура асобы. Тэмперамент, характар, здольнасці як ўласцівасці асобы. Эмацыйны стан і ўласцівасці асобы. Воля. Валявыя ўласцівасці асобы. Спецыяльная псіхалогія. Канцэптуальныя асновы, прынцыпы і метады спецыяльнай псіхалогіі. Сучасныя класіфікацыі парушэнняў псіхафізічнага развіцця. Дызантагенэз і яго псіхалагічныя параметры. Структура парушанага развіцця і механізмы фарміравання сістэмных адхіленняў у псіхічным развіцці. Віды дызантагенэзу: псіхічнае недаразвіццё, затрыманае развіццё, пашкоджанае развіццё, дэфіцытарнае развіццё, скажонае развіццё, дысгармаонічнае развіццё.

 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3

Семестр навучання

5, 6

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

 

 

18

семінарскія

-

практычныя

8

лабараторныя

42

Форма справаздачы

6 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

3,5

Змест дысцыпліны

 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі.

Тэхналогія апрацоўкі наратыўных (тэкставых) крыніц педагагічнай інфармацыі.

Тэхналогія рашэнне педагагічных задач з дапамогай электронных табліц.

Аналіз і апрацоўка вынікаў педагагічнай дзейнасці.

Камп'ютэрная графіка ў прыкладных навучальных дысцыплінах.

Інфармацыйныя тэхналогіі ў адукацыі.

Тэхналогія распрацоўкі тэматычнага web-дакумента на аснове педагагічных рэсурсаў.

Мультымедыйныя адукацыйныя рэсурсы.

Апаратна-праграмныя сродкі забеспячэння мультымедыя тэхналогій.

Асновы распрацоўкі электронных адукацыйных рэсурсаў, якія выкарыстоўваюцца ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Мультымедыйныя прэзентацыі ў вучэбнай і прафесійнай дзейнасці педагога.

Аблічбоўка аб'ектаў педагагічнага спадчыны. Тэхналогіі ўводу і першаснай апрацоўкі тэкставай і графічнай інфармацыі на персанальным камп'ютэре.

Гукавыя (аніміраваныя) лекцыі ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Видеолекцыі у прафесійнай дзейнасці педагога.

Спецыялізаванае навучальная праграмнае забеспячэнне.

Тэлекамунікацыйныя тэхналогіі ў прафесійнай дзейнасці педагога.

Дыстанцыйнае навучанне з выкарыстаннем сродкаў тэлекамунікацый.

 

Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская)

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, іспанская)

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1, 2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

140

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік;

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

8

Змест дысцыпліны

 

Вывучэнне дадзенай вучэбнай дысцыпліны дазваляе студэнтам сфарміраваць іншамоўную камунікатыўную кампетэнтнасць спецыяліста ў меркаваных сферах яго прафесійнай дзейнасці, а таксама дае магчымасць выкарыстоўваць замежную мову ў пазнавальных мэтах і для міжасабовых зносін.

Змест вучэбнай дысцыпліны ўзмоцнены практыка-арыентаваным складальнікам і напоўнены вучэбнай інфармацыяй, якая непасрэдна датычыць прафесійнай дзейнасці будучага спецыяліста. Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны ажыццяўляецца праз ўзаемазвязанае навучанне ўсім відам маўленчай дзейнасці ў фарміраванні і развіцці адпаведных навыкаў і ўменняў у рамках вызначанага праграмай прадметна-тэматычнага зместу.

 

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Бяспека жыццядзейнасці чалавека

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

36

32

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

3

Змест дысцыпліны

 

Надзвычайныя сітуацыі тэхнагеннага, прыроднага і сацыяльнага характару. Аказанне першай медыцынскай дапамогі пры крывацёках, пры пераломах касцей, пры апёках, абмаражэннях, ўтапленні, электратраўмах. Легачна-сардэчная рэанімацыя. Раптоўныя сітуацыі і неадкладная дапамога пры захворваннях унутраных органаў, пры атручваннях атрутнымі грыбамі, раслінамі, ўкусах кляшчоў, змей і іншых жывёл. Біялагічнае дзеянне радыяцыі на арганізм чалавека. Прамянёвая хвароба.

Тэарэтычныя і прыкладныя задачы экалогіі. Глабальныя і рэгіянальныя экалагічныя праблемы. Экалагічныя асновы рацыянальнага прыродакарыстання і аховы прыроды. Міжнароднае супрацоўніцтва ў прыродаахоўнай дзейнасці. Навакольнае асяроддзе і здароўе чалавека. Дзяржаўны механізм і праграмы ў галіне энергазберажэння. Энергетычная палітыка прамыслова-развітых краін, вопыт і праблемы.

Прававыя і арганізацыйныя асновы аховы працы і тэхнікі бяспекі пры правядзенні адукацыйнага працэсу. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні да памяшканняў ўстаноў адукацыі. Тэхніка бяспекі. Пажарная бяспека ў вучэбных і вучэбна-вытворчых памяшканнях. Бяспека дзяцей пры арганізацыі і правядзенні пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў грамадска-карыснай працы. 

 

Увядзенне ў педагагічную прафесію

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Увядзенне ў педагагічную прафесію

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

20

-

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік

Колькасцькрэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Педагагічная прафесія і яе асаблівасці. Перспектывы развіцця педагагічнай прафесіі і ўмовы павышэння яе прэстыжу. Сутнасць, структура і віды педагагічнай дзейнасці. Стылі педагагічнай дзейнасці. Структура сістэмы адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Тэндэнцыі развіцця сучаснай нацыянальнай сістэмы адукацыі. Бесперапынная адукацыя як неабходная ўмова прафесійнага росту і развіцця асобы педагога. Віды, функцыі, крыніцы самаадукацыі педагога. Спецыфіка педагагічнай дзейнасці настаўніка-дэфектолага. Нарматыўныя прававыя асновы дзейнасці настаўніка-дэфектолага. Асаблівыя адукацыйныя патрэбы дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Узроставая фізіялогія і школьная гігіена

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Узроставая фізіялогія і школьная гігіена

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Асноўныя заканамернасці росту і развіцця арганізма ў яго ўзаемаадносінах з навакольным асяроддзем.

Ўзроставыя асаблівасці апорна-рухальнага апарата. Метады прафілактыкі парушэнняў апорна-рухальнага апарата ў дзяцей. Гігіенічныя патрабаванні да абсталявання школ.

Фізіялогія нервовай сістэмы і яе ўзроставыя асаблівасці. Вышэйшая нервовая дзейнасць і яе ўзроставыя асаблівасці. Неўрозы ў дзяцей і іх прафілактыка.

Ўзроставыя асаблівасці зрокавага і слыхавога аналізатараў. Меры прафілактыкі парушэнняў зроку і слыху.

Ўзроставыя асаблівасці залоз унутранай сакрэцыі. Палавое паспяванне. Ўзроставыя асаблівасці сардэчна-сасудзістай сістэмы і сістэмы крыві. Прафілактыка захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы і сістэмы крыві.

Ўзроставыя асаблівасці органаў дыхання. Гігіенічныя патрабаванні да паветраным асяроддзі навучальных памяшканняў. Прафілактыка захворванняў органаў дыхання.

Ўзроставыя асаблівасці органаў стрававання. Гігіенічныя патрабаванні да харчавання школьнікаў. Нормы, рацыён і рэжым харчавання. Прафілактыка захворванняў органаў стрававання.

Ўзроставыя асаблівасці органаў мочавыдзяляльнай сістэмы. Прафілактыка захворванняў органаў мочавыдзяляльнай сістэмы.

Ўзроставыя асаблівасці будовы і функцый скуры. Гігіена скуры, адзення, абутку. Гігіена знешняга асяроддзя школьнікаў як ўмова захавання іх здароўя.

Фізіёлага-гігіенічныя асновы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу і рэжыму дня навучэнцаў.

 

Педагагічная псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагагічная псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

18

-

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Псіхалогія адукацыйнай дзейнасці. Педагагічная псіхалогія: асноўныя характарыстыкі. Псіхалагічная структура працэсу навучання. Псіхалагічныя аспекты праблемы кіравання ў працэсе навучання, павышэння эффэктыўнасці навучання. Псіхалогія вучэбнай дзейнасці. Матывацыя вучэння. Агульныя крытэрыі аналізу сучаснага ўрока. псіхалагічны аналіз урока. Псіхалогія педагагічнай дзейнасці і асобы настаўніка. Псіхалагічныя патрабаванні да асобы настаўніка-дэфектолага. Псіхалогія вучэбна-педагагічнага супрацоўніцтва і зносін. Псіхалагічныя праблемы выхавання дзяцей.

 

Сацыяльная псіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сацыяльная псіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

16

-

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны ў сацыяльную псіхалогію: прадмет, функцыі і этапы гістарычнага станаўлення. Сацыяльная псіхалогія асобы. Я-канцэпцыя асобы. Сацыялізацыя асобы. Сацыяльныя ўстаноўкі асобы. Зносіны і сацыяльнае ўзаемадзеянне. Сацыяльнае пазнанне і сацыяльнае тлумачэнне. Зносіны як сацыяльна-псіхалагічны фенамен. Камунікатыўны, перцептыўный і інтэрактыўны кампаненты зносін. Кіраванне ўражаннем. Сацыяльная псіхалогія груп. Сацыяльна-псіхалагічныя фенамены малой групы. Вялікая група. Паміжгрупавое ўзаемадзеянне і канфлікт. Сацыяльныя паводзіны асобы. Агрэсіўныя паводзіны. Прасацыяльныя паводзіны. Сацыяльная дыскрымінацыя.

 

Дзіцячая літаратура

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дзіцячая літаратура

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

2 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Спецыфіка дзіцячай літаратуры як мастацтва слова. Вытокі дзіцячай літаратуры. Жанр казкі ў літаратуры для дзяцей. Эвалюцыя жанру казкі ў рускай і беларускай літаратуры. Шляхі развіцця французскай і скандынаўскай літаратурнай казкі. Англійская, нямецкая, амерыканская літаратурная казка. Апавяданне і аповесць для дзяцей у айчыннай і сусветнай літаратуры. Жанр апавядання ў літаратуры для дзяцей. Аповесць для дзяцей і пра дзяцей. Жанр аўтабіяграфічнай аповесці. Навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей. Руская і беларуская навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей. Развіццё жанраў зарубежнай навукова-мастацкай літаратуры. Тэндэнцыі развіцця жанраў дзіцячай драматургіі. Жанр ілюстрацыі ў дзіцячай кнізе. Сучасныя перыядычныя выданні для дзяцей.

 

Методыка выхаваўчай работы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Методыка выхаваўчай работы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

14

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Задачы і асаблівасці выхаваўчай працы ў дзіцячых аздараўленчых установах адукацыі. Арганізацыя летняга аздараўлення і адпачынку дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Логіка развіцця змены ў дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі. Арганізацыйны перыяд змены. Планаванне выхаваўчай работы з дзецьмі. Гульнятэка як сродак развіцця дзяцей. Экалагічнае выхаванне дзяцей. Фізкультура, спорт, турызм. Афарміцельская  дзейнасць у дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі. Ахова жыцця і здароўя дзяцей, бяспека ў дзіцячай аздараўленчай установе адукацыі.

 

Асновы сучаснага прыродазнаўства

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Асновы сучаснага прыродазнаўства

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

24

10

-

-

Форма справаздачы

4 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Прыродазнаўчые веды ў сістэме агульначалавечай культуры. Сучасныя ўяўленні аб прасторы - часу. Паходжанне і развіццё Сусвету. Паходжанне і будова Сонечнай сістэмы. Планеты Сонечнай сістэмы. Планета Зямля, агульная структура і характарыстыка асноўных геасфер. Асноўныя геалагічныя абалонкі планеты: літасфера, гідрасфера, атмасфера, біясфера. Паходжанне жыцця на Зямлі. Асноўныя шляхі эвалюцыі жывёл і раслін. Вучэнне У.І. Вярнадскага аб біясферы. Тэорыя ноасферы. Месца і роля чалавека ў прыродзе.

 

Здароўезберагальныя тэхналогіi ў адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Здароўезберагальныя тэхналогіi ў адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

14

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Педагагічная кампетэнтнасць у галіне здароўя дзяцей.
Здароўезберагальная дзейнасць установы адукацыі.
Папярэджанне дыскамфортных станаў, стану стомы і ператамлення.
Арганізацыя здароўезберагальнага адукацыйнага асяроддзя.
Арганізацыя здароўезберагальнага адукацыйнага працэсу.
Навучанне дзяцей клопату аб сваiм здароўi: адукацыйныя праграмы.
Прафесійная дзейнасць і здароўе педагога.

 

Педагагічнае суправаджэнне сям'і ва ўстановах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Педагагічнае суправаджэнне сям'і ва ўстановах адукацыі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

44

-

24

-

Форма справаздачы

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4,5

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы педагагічнага суправаджэння сям’і дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Арганізацыя і змест педагагічнага суправаджэнне сям'і дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўстановах адукацыі. Актуальныя пытанні сямейнага выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Медыка-біялагічныя асновы карэкцыйнай педагогікі і спецыяльнай псіхалогіі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Медыка-біялагічныя асновы карэкцыйнай педагогікі і спецыяльнай псіхалогіі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

1, 2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя лабараторныя

 

 

100

-

120

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

2 семестр – залiк, залiк;

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

13

Змест дысцыпліны

 

Анатомія, фізіялогія і паталогія чалавека.

Асновы генетыкі чалавека.

Асновы неўрапаталогіі.

Анатомія, фізіялогія і паталогія органаў зроку.

Асновы псіхапаталогіі.

 

Логапсіхалогія

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Логапсіхалогія

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1,2

Сяместр навучання

2,3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

36

-

24

8

Форма справаздачы

3 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

4

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы логапсіхалогіі.

Псіхалагічная тыпалогія асоб з парушэннямі маўлення.

Асаблівасці развіцця пазнавальнай і эмацыйна-валявой сфер асоб з парушэннямі маўлення.

Асаблівасці матывацыйна-патрэбаснай сферы, самаацэнкі і дамаганняў асоб з парушэннямі маўлення.

Асаблівасці міжасобасных адносін, зносін і дзейнасці асоб з парушэннямі маўлення.

Псіхакарэкцыйная праца з асобамі, якія маюць парушэнні маўлення.

 

Логапедагогіка

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Логапедагогіка

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2, 3, 4

Сяместр навучання

4, 5, 7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

78

-

56

8

Форма справаздачы

4 семестр – залік;

5 семестр – экзамен;

7 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

8

Змест дысцыпліны

 

Гісторыя логапедагогікі. Развіццё тэорыі і практыкі навучання, выхавання дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы ў краінах Заходняй Еўропы, у Расіі і Беларусі. Асноўныя этапы станаўлення і развіцця логапедагогікі, эвалюцыя адносін грамадства і дзяржавы да асоб з парушэннямі маўлення.

Логапедагогіка. Сучасныя тэарэтычныя і метадалагічныя асновы логапедагогікі. Сучасная сістэма спецыяльнай адукацыі дзяцей з парушэннямі маўлення ў Рэспубліцы Беларусь. Праблемы ўдасканалення зместу адукацыі дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення на сучасным этапе. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў навучанні і выхаванні навучэнцаў з цяжкімі парушэннямі маўлення. Формы арганізацыі навучання і выхавання навучэнцаў з цяжкімі парушэннямі маўлення. Праектаванне і мадэляванне адукацыйнага асяроддзя для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення. Прыярытэтныя напрамкі развіцця логапедагогікі.

Інтэграванае навучанне і выхаванне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Нарматыўна-прававыя і навукова-метадалагічныя асновы інтэграванага навучання ў Рэспубліцы Беларусь. Структурна-змястоўная мадэль адукацыйнай інтэграцыі. Псіхолага-педагагічнае суправаджэнне інтэграванага навучання. Арганізацыя адукацыйнага асяроддзя ва ўмовах інтэграванага навучання і выхавання.

 

Спецыяльныя методыкі школьнага навучання

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Спецыяльныя методыкі школьнага навучання

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2, 3

Сяместр навучання

4, 5, 6

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

130

-

176

32

Форма справаздачы

4 семестр – залік, залік;

5 семестр – экзамен;

6 семестр – экзамен, экзамен, залік, залік

Колькасць крэдытаў

17,5

Змест дысцыпліны

 

Методыка выкладання рускай, беларускай моў і літаратурнага чытання. Асаблівасці методыкі выкладання рускай, беларускай моў і літаратурнага чытання малодшым школьнікам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Методыка выкладання матэматыкі. Асаблівасці методыкі выкладання матэматыкі малодшым школьнікам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Методыка выкладання прадмета «Чалавек і свет». Асаблівасці методыкі выкладання прадмета «Чалавек і свет» малодшым школьнікам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Праца з методыкай працоўнага навучання. Асаблівасці методыкі выкладання працы малодшым школьнікам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Выяўленчае мастацтва з методыкай выкладання. Асаблівасці методыкі выкладання выяўленчага мастацтва малодшым школьнікам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Асновы методыкі карэкцыйна-развіццёвай работы

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Асновы методыкі карэкцыйна-развіццёвай работы

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2, 3, 4

Семестр навучання

4, 5, 7, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

108

 

78

16

Форма справаздачы

4 семестр – залік;

5 семестр – залік, залік;

7 семестр – экзамен;

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

11

Змест дысцыпліны

 

Навукова-метадычныя асновы карэкцыйнна-развіццёвай работы. Асноўныя прынцыпы арганізацыі, планаванне, метады, тэхналогіі і сродкі карэкцыйна-развіццёвай работы. Асаблівасці арганізацыі і правядзення карэкцыйных заняткаў.

 Асновы карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з цяжкімі і (або) множнымі парушэннямі фізічнага і (або) псіхічнага развіцця (ТМПР). Асаблівасці арганізацыі, зместу і методыкі карэкцыйна-педагагічный работы з дзецьмі з ТМПР.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы пры дзіцячым аўтызме. Сучасныя псіхолага-педагагічныя падыходы да карэкцыі дадзенага стану. Эфектыўныя стратэгіі педагагічнага ўзаемадзеяння з дзецьмі з аўтызмам ў галіне кагнітыўнага, сэнсарнага, сацыяльнага і камунікатыўнага развіцця.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату. Сучасныя псіхолага-педагагічныя падыходы да карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату. Дапаможныя прыстасаванні ў працы з дзецьмі з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату.

Асновы методыкі карэкцыйнна-развіццёвай работы з дзецьмі з цяжкасцямі ў навучанні. Карэкцыйная накіраванасць адукацыйнага працэсу для дзяцей з цяжкасцямі ў навучанні. Арганізацыя і методыка карэкцыйна-развіццёвай работы ва ўмовах адукацыйнай інтэграцыі.

 

Лагапедыя

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Лагапедыя

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2, 3, 4

Сяместр навучання

3, 4, 5, 6, 7, 8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

292

-

232

76

Форма справаздачы

3 семестр – залік;

4 семестр – экзамен;

5 семестр – экзамен, экзамен, залік;

6 семестр – экзамен;

7 семестр – экзамен;

8 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

32,5

Змест дысцыпліны.

 

Тэарэтычныя і метадалагічныя асновы лагапедыі. Паняційна-катэгарыяльны апарат лагапедыі. Прынцыпы і метады лагапедыі як навукі. Актуальныя праблемы лагапедыі. Сучасныя тэндэнцыі развіцця лагапедычнай тэорыі і практыкі. Этыялогія і патагенез маўленчых парушэнняў. Прынцыпы аналізу маўленчых парушэнняў. Клініка-педагагічная і псіхолага-педагагічная класіфікацыі парушэнняў маўлення.

Прынцыпы, метады і этапы лагапедычнага абследвання. Прынцыпы і метады лагапедычнага ўздзеяння. Формы арганізацыі лагапедычнай працы. Прафілактыка маўленчых парушэнняў.

Віды маўленчых парушэнняў і іх карэкцыя: дислалія, рінолалія, дызартрыя, парушэнні голасу, парушэнні тэмпу маўлення, заіканне, алалія, афазія, парушэнні пісьмовага маўлення.

Клініка-фізіялагічныя, псіхалінгвістычныя, нейралінгвістычныя, нейрапсіхалагічныя аспекты лагапедычнай працы па выяўленню і пераадаленню маўленчых парушэнняў у дзяцей і дарослых.

 

Методыка карэкцыйна-развіццёвай работы з дзецьмі з цяжкімі парушэннямі маўлення

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Методыка карэкцыйна-развіццёвай работы з дзецьмі з цяжкімі парушэннямі маўлення

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3,4

Сяместр навучання

5,8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

70

-

52

18

Форма справаздачы

5 семестр - экзамен

5 семестр - залік

8 семестр - залік, залік

Колькасць крэдытаў

6

Змест дысцыпліны

 

Змест і арганізацыйна-метадычныя асновы ранняй карэкцыйнай работы з дзецьмі з фактарам рызыкі ў моўным развіцці. Методыка стымуляцыі дамаўленчага, прадмаўленчага і маўленчага развіцця дзіцяці ранняга ўзросту з фактарам рызыкі ў моўным развіцці.

Прынцыпы лагарытмічнага ўздзеяння. Сродкі лагапедычнай рытмікі. Методыка правядзення лагарытмічных заняткаў з дзецьмі.

Методыка фарміравання сацыякультурных ведаў, уменняў і навыкаў у дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Сучасныя сродкі камунікацыі.

Сацыяльная камунікацыя і яе сродкі. Сацыяльная камунікацыя навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця з выкарыстаннем мабільных прылад, рэсурсаў Інтэрнэт.

 

Спецыяльная методыка дашкольнага выхавання і навучання

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Спецыяльная методыка дашкольнага выхавання і навучання

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1, 2, 3

Семестр навучання

1, 4, 5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

74

-

68

8

Форма справаздачы

1 семестр – экзамен;

4 семестр – экзамен;

5 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

9

Змест дысцыпліны

 

Асновы агульнай і спецыяльнай дашкольнай педагогікі. Змест і арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстановах дашкольнай і спецыяльнай адукацыi. Нарматыўна-прававая база дашкольнага і спецыяльнай дашкольнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Асноўныя напрамкі выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту і іх аднагодкаў з цяжкімі парушэннямі маўлення (фізічнае, інтэлектуальна-пазнавальнае, сацыяльна-маральнае, эстэтычнае, сямейнае выхаванне).

Асновы агульнай і спецыяльнай методыкі дашкольнага выхавання і навучання. Змест і методыка выкладання адукацыйных абласцей: «Фізічная культура», «Фарміраванне элементарных матэматычных ўяўленняў», «Дзіця і грамадства», «Дзіця і прырода», «Развіццё мовы і культуры маўленчых зносін», «Навучанне грамаце», «Мастацтва».

 

Сучасная беларуская мова

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сучасная беларуская мова

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

1, 2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

48

-

54

-

Форма справаздачы

1 семестр – залік;

2 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

6,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны ў вучэбную дысцыпліну “Сучасная беларуская мова”.

Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія (Гук. Класификацыі галосных і зычных гукаў. Фанема. Правілы беларускай арфаэпіі. Алфавіт. Суадносіны гукаў і літар. Арфаграма. Прынцыпы беларускай арфаграфіі. Арфаграфічныя правілы). Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія. (Слова. Лексічнае і граматычнае значэнні слоў. Тыпы лексічных значэнняў. Мнагазначныя словы. Амонімы. Сінонімы. Антонімы. Паронімы. Класіфікацыя беларускай лексікі: паводле пахолджання, па стылістычных разрадах, па актыўнасці ўжывання, па сферы ўжывання. Спецыяльная лексіка. Тэрміны. Слоўнікі. Слоўнікавы артыкул. Тэрміналагічныя слоўнікі) Марфемная будова слова. Словаўтварэнне.

Марфалогія (Сістэма часцін мовы: назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў і яго формы, БПС, прыслоўе, прыназоўнік, злучнік, часціца, выклічнік, мадальныя словы). Сінтаксіс і пунктуацыя (Асноўныя сінтаксічныя адзінкі; віды знакаў прыпынку, правілы пастаноўкі знакаў прыпынку).

Функцыянальныя стылі і культура прафесійнага маўлення.

 

Сучасная руская мова з асновамі мовазнаўства

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Сучасная руская мова з асновамі мовазнаўства

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Семестр навучання

3, 4

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

48

-

54

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік;

4 семестр – экзамен

Колькасць крэдытаў

5,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны.  Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія. Фанетыка. Асновы фаналогіі. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Словаўтварэнне і марфеміка.

Марфалогія. Назоўнік. Марфалогія як граматычнае навучанне аб слове. Назоўнік. Прыметнік. Лічэбнік. Займеннік.  Дзеяслоў. Прыметнік. Прыслоўе.

Сінтаксіс як адзін з раздзелаў граматыкі. Пунктуацыя. Практычная стылістыка.

 

Псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1, 2

Семестр навучання

2, 3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

52

-

48

20

Форма справаздачы

2 семестр – экзамен;

3 семестр – экзамен.

Колькасць крэдытаў

7,5

Змест дысцыпліны

 

Асновы псіхолага-педагагічнай дыягностыкі. Псіхаметрычныя аспекты распрацоўкі, адаптацыі і выкарыстання псіхадыягнастычных методык. Псіхадыягностыка асобы. Псіхадыягностыка індывідуальнай свядомасці і самасвядомасці, нтэлектуальнага развіцця, міжасобных суадносін і эмацыянальнай атмасферы ў розных сферах жыццядзейнасці асобы. Педагагічная дыягностыка. Выкарыстанне дадзеных педагагічнай дыягностыкі пры аказанні педагагічнай дапамогі.

Дыферэнцыяльная псіхолага-педагагічная дыягностыка парушэнняў развіцця. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы дыягностыкі парушэнняў развіцця. Віды дыягностыкі парушэнняў развіцця. Метады дыягностыкі парушэнняў развіцця. Арганізацыя і змест абследавання дзіцяці ў псіхолага-медыка-педагагічнай камісіі. Дыферэнцыяльная дыягностыка. Дыферэнцыяльная дыягностыка парушэнняў эмацыйна-валявой сферы.

 

Псіхалогія развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Псіхалогія развіцця

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

1

Семестр навучання

2

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя лабараторныя

 

 

26

-

24

-

Форма справаздачы

2 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

2,5

Змест дысцыпліны

 

Уводзіны ў псіхалогію развіцця: прадмет, змест, мэты, задачы, раздзелы, міждысцыплінарныя сувязі і метады. Псіхічнае развіццё: формы, вобласці, фактары, прынцыпы і заканамернасці. Узрост і ўзроставая перыядызацыя псіхічнага развіцця. Тэорыі псіхічнага развіцця. Пренатальнае развіццё дзіцяці. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў нованароджаным і дзіцячым узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў раннім узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў дашкольным узросце. Псіхічнае развіццё дзіцяці ў малодшым школьным узросце. Псіхічнае развіццё ў падлеткавым узросце. Псіхічнае развіццё ў юнацкім узросце. Псіхічнае развіццё дарослага чалавека: ўзросце ранняй сталасці, узрост сярэдняй сталасці, ўзрост позняй сталасці.

 

Антагенез маўленчай дзейнасці

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Антагенез маўленчай дзейнасці

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

2

Сяместр навучання

3

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

8

-

Форма справаздачы

3 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Псіхафізіялагічныя механізмы маўлення.

Пачатковыя этапы маўленчага развіцця.

Авалоданне гукавой формай слова ў антагенезе.

Антагенез лексікі.

Авалоданне граматычнымі заканамернасцямі мовы ў антагенезе.

Антагенез сувязнага маўлення.

 

Арганізацыя лагапедычнай дапамогі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Арганізацыя лагапедычнай дапамогі

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Сяместр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

8

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Сістэма ўстаноў, якія аказваюць лагапедычную  дапамогу. Арганізацыя лагапедычнай дапамогі дзецям дашкольнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення.

Арганізацыя лагапедычнай дапамогі дзецям школьнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення.

Арганізацыя лагапедычнай дапамогі дзецям з парушэннямі маўлення ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі. Арганізацыя лагапедычнай дапамогі ва ўстановах аховы здароўя.

Рэсурсы асяродзя лагапедычнай працы.

 

Альтэрнатыўная камунікацыя

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Альтэрнатыўная камунікацыя

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3

Семестр навучання

6

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

18

-

12

4

Форма справаздачы

6 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Падтрымліваючая і альтэрнатыўная камунікацыя як сродак нармалізацыі жыццядзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Сродкі і сістэмы падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі.

Дыягностыка камунікатыўных навыкаў дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Змест карэкцыйнай работы па навучанні падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Планаванне і арганізацыя работы па навучанні падтрымліваючай і альтэрнатыўнай камунікацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Карэкцыйна-педагагічная дапамога ва ўмовах ПКПД

Назва вучэбнай дысцыпліны

Карэкцыйна-педагагічная дапамога ва ўмовах ПКПД

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны:

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

10

4

Форма справаздачы

7 семестр – залiк

Колькасць крэдытаў

2

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы методыкі карэкцыйна-педагагічнай дапамогі ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

Арганізацыя і змест методыкі карэкцыйна-педагагічнай работы ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі ва ўстановах дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі.

Дакументацыя пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.

Метадычная, кансультатыўная і інфармацыйна-асветніцкая работа ва ўмовах пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі.


Дысцыпліны па выбару

Інфармацыйныя тэхналогіі як сродак лагапедычнай работы

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Інфармацыйныя тэхналогіі як сродак лагапедычнай работы»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3

Сяместр навучання

5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

20

-

Форма справаздачы

5 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Прафесійная дзейнасць настаўніка-лагапеда ў сучасных умовах інфарматызацыі адукацыі. Санітарна-гігіенічныя і псіхолага-педагагічныя патрабаванні да выкарыстання інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій у рабоце з дзецьмі.

Інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі ў сістэме лагапедычнай працы. Тэхналогіі WEB 2.0 як сродак аптымізацыі прафесійнай дзейнасці настаўніка-лагапеда.

 

 

Прафілактыка і карэкцыя фонастэніі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Прафілактыка і карэкцыя фонастэніі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3

Сяместр навучання

5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

20

-

Форма справаздачы

5 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Голас як сродак дзейнасці асоб голасамаўленчых прафесій. Развіццё і станаўленне голасу. Агульная характарыстыка фонастэніі як аднаго з прафесійных парушэнняў голасу ў педагогаў.

Роля гігіены галасавога апарата і агульнай гігіены педагога ў прафілактыцы фонастэніі. Пастаноўка голасу і авалоданне тэхнікай прамовы як асноўная мера прафілактыкі фонастэніі ў педагогаў.

Дыягностыка фонастэніі. Аднаўленне голасу пры фонастэніі.

 

 

Прафілактыка і карэкцыя дыскалькуліі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Прафілактыка і карэкцыя дыскалькуліі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

3

Сяместр навучання

5

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

20

-

20

-

Форма справаздачы

5 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце ліку і падліковых аперацый, іх фарміраванне ў антагенезе. Нэйрапсіхалагічная структура інтэлектуальнай дзейнасці рахунку.

Гістарычны агляд развіцця вучэння аб акалькуліі і дыскалькуліі. Сімптаматыка, механізмы і класіфікацыя дыскалькулій.

Методыкі дыягностыкі дыскалькуліі. Методыка нэйрапсіхалагічнага даследаванні засваення паняцця колькасці, яго разраднай структуры і падліковых аперацый.

Арганізацыя і змест педагагічнай работы па прафілактыцы і карэкцыі дыскалькуліі як самастойнага засмучэнні. Арганізацыя і змест педагагічнай работы па прафілактыцы і карэкцыі дыскалькуліі ў структуры маўленчых і інш. парушэнняў.

 

 

Навучанне грамаце дашкольнікаў з цяжкімі парушэннямі маўлення

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Навучанне грамаце дашкольнікаў з цяжкімі парушэннямі маўлення»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Сяместр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Сутнасць навучання грамаце дзяцей дашкольнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення. Задачы і змест навучання грамаце. Методыка работы па навучанні грамаце дзяцей дашкольнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення. Механізмы чытання і письма, псіхалагічныя асновы пачатковага навучання чытанню і пісьму.

 

 

Ахова і развіццё зроку ва ўстановах адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Ахова і развіццё зроку ва ўстановах адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Функцыянальныя асаблівасці зроку і зрокавага ўспрымання дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Сістэма мерапрыемстваў па ахове і развіццю зрокавага ўспрымання дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Арганізацыя здароўезберагальнай адукацыйнага асяроддзя ва ўстанове адукацыі.

Прымяненне методык паляпшэння і аднаўлення зроку ў адукацыйным працэсе з дзецьмі з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця.

Арганізацыя, змест і методыка работы настаўніка-дэфектолага з дзецьмі з парушэннямі зроку ва ўмовах пункта каррэкцыйна-педагагічная дапамогі.

 

Карэкцыйная работа з дзецьмі з кахлеарнымі імплантамі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Карэкцыйная работа з дзецьмі з кахлеарнымі імплантамі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

Кахлеарная імплантацыя як сістэма мерапрыемстваў па слухамауленчай рэабілітацыі асоб з парушэннем слыху.

Методыка развіцця слыхавога ўспрымання дзяцей з парушэннем слыху, кампенсаванага кахлеарным імплантам.

Методыка развіцця маўлення дзяцей з парушэннем слыху, кампенсаванага кахлеарным імплантам.

Ацэнка слухамауленчага развіцця пацыентаў з кахлеарнымі імплантамі.

Узаемадзеянне настаўніка-дэфектолага з бацькамі дзяцей з парушэннем слыху, кампенсаванага кахлеарным імплантам.

 

Карэкцыйна-педагагічная работа па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Карэкцыйна-педагагічная работа па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Сучасны погляд на эмоцыі як частку складанай будовы псіхікі чалавека.

Характарыстыка эмацыянальнай сферы дзяцей школьнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення. Асаблівасці эмацыянальнага развіцця выхаванцаў дзіцячага дома.

Навукова-тэарэтычныя высновы карэкцыйна-педагагічнай работы па эмацыянальным развіцці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Змест карэкцыйна-педагагічнай работы па эмацыянальным развіцці дзяцей школьнага ўзросту з цяжкімі парушэннямі маўлення.

Развіццё эмацыянальнай сферы школьнікаў з цяжкімі парушэннямі маўлення падчас карэкцыйных заняткаў.

 

Інфармацыйныя тэхналогіі ў спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Інфармацыйныя тэхналогіі ў спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Спецыяльная і інклюзіўная адукацыя як частка інфармацыйнага грамадства.

Асістыўныя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца з дзецьмі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Спецыяльныя камп'ютэрныя праграмы як сродак навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Методыка выкарыстання камп'ютэрных праграм у працэсе навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Стварэнне электронных сродкаў навучання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

 

Фарміраванне ўменняў вучэбнай дзейнасці ў дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Фарміраванне ўменняў вучэбнай дзейнасці ў дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Сяместр навучання

7

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

14

-

10

-

Форма справаздачы

7 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Тэарэтычныя асновы фарміравання ўменняў вучэбнай дзейнасці ў дзяцей.

Асаблівасці вучэбнай дзейнасці дзяцей з цяжкімі парушэннямі мащлення. Метады дыягностыкі сфарміраванасці ўменняў вучэбнай дзейнасці ў дзяцей з цяжкімі парушэннямі мащлення.

Фарміраванне ўменняў вучэбнай дзейнасці ў дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення.

 

 

Трэнінг фарміравання прафесійнай самасвядомасці
 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыплина па выбару «Трэнінг фарміравання прафесійнай самасвядомасці»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

-

20

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Дыягностыка уяўленняў пра сябе як пра будучага спецыяліста. Стратэгіі выбару прафесіі. Выяўленне неасіміліраваных інтраектаў у мадэлях прафесійнай дзейнасці. Перашкоды і рэсурсы ў прафесійным самаразвіцці Фарміраванне пазітыўных уяўленняў аб будучай прафесійнай дзейнасці. “Я” як будучы спецыяліст. Стратэгіі прафесійнага выбару. Прафесійныя страхі. Неасіміліраваныя інтраекты у мадэлях прафесійнай дзейнасці.

 

Трэнінг сацыяльна-псіхалагічнай кампетэнтнасці

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Трэнінг сацыяльна-псіхалагічнай кампетэнтнасці»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01  Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

-

-

-

20

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

Я ў зносінах. Стылі зносін. Інфармаванне аб правілах групавой працы, актуалізацыя базавых паняццяў: міжасобавае узаемадзеянне, міжасобасныя адносіны, зносіны, стылі зносін.

Сродкі зносін. Інфармаванне аб сродках зносін, развіццё ўменняў і навыкаў эфектыўнага выкарыстання сродкаў зносін.
Віды слуханнія Інфармаванне аб відах і прыёмах слухання. Фармуляванне ўмоў і правілаў добрага слухання.
Зваротная сувязь у зносінах. Ўсведамленне значнасці зваротнай сувязі ў зносінах і развіццё ўменняў і навыкаў яе выкарыстання. Паняцце, мэты і правілы выкарыстання зваротнай сувязі. Асаблівасці канструктыўнай і неканструктыўнай зваротнай сувязі.
Эмоцыі і пачуцці ў зносінах. Развіццё ўменняў і навыкаў вербализацыі пачуццяў, ўспрыманне і разуменне эмоцый іншага чалавека па зносінах.
Тэхналогіі навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Тэхналогіі навучання і выхавання дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр –залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Педагагічныя тэхналогіі як мнагамернае паняцце. Класіфікацыя педагагічных тэхналогій. Тэхналогіі на аснове гуманна-асобаснай арыентацыі педагагічнага працэсу; эфектыўнасці кіравання і арганізацыі навучальнага працэсу; развіваючага навучання; рознаўзроўневага і адаптыўнага навучання; праектнага навучання і калектыўнай творчай дзейнасці; інфармацыйна-камунікацыйныя; гульнёвыя і інтэрактыўныя. Сацыяльна-выхаваўчыя тэхналогіі. Арт-тэхналогіі ў сацыяльна-педагагічнай рэабілітацыі і падтрымцы дзяцей з АПФР. Праектаванне і засваенне педагагічнай тэхналогіі.

 

Прафесійная арыентацыя вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Прафесійная арыентацыя вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце прафесійнай арыентацыі. Нарматыўныя прававыя асновы прафесійнай арыентацыі моладзі ў Рэспубліцы Беларусь. Асноўныя структурныя элементы прафесійнай арыентацыі моладзі. Прафесійная арыентацыі навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Прафесійная арыентацыя навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.

 

Педагагічнае суправаджэнне дзяцей з сіндромам дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Педагагічнае суправаджэнне дзяцей з сіндромам дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

16

-

18

-

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1,5

Змест дысцыпліны

 

Паняцце сіндрому дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці (СДУГ). Клінічныя прыкметы і праявы парушэння. Прычыны і механізмы ўзнікнення СДУГ. Асноўныя этапы і прынцыпы абследавання дзіцяці з СДУГ. Медыцынскае і псіхолага-педагагічнае абследаванне дзяцей СДУГ. Метады псіхалагічнай дыягностыкі СДУГ. Нейрапсіхалагічны падыход да дыягностыкі і карэкцыі СДУГ. Сучасныя напрамкі ў лячэнні СДУГ. Асноўныя напрамкі і задачы псіхолага-педагагічнага суправаджэння дзіцяці з СДУГ. Дапамога сям'і дзіцяці з СДУГ. Асноўныя задачы і напрамкі псіхолага-педагагічнага суправаджэння сям'і дзяцей з СДУГ. Навучанне бацькоў метадам кіравання паводзінамі дзяцей з СДУГ.

 

Фарміраванне камунікатыўная кампетэнтнасці настаўніка-лагапеда

У распрацоўцы

 

 

Ацэнка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Ацэнка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Семестр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

12

-

10

4

Форма справаздачы

8 семестр – залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Навукова-метадычныя асновы ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Арганізацыя ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Характарыстыка стану ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

Аптымізацыя ацэньвання вучэбна-пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах інтэгрыраванай і інклюзіўнай адукацыі.

 

Музычна-сцэнічнае мастацтва як сродак дасягненя сацыяльнай інклюзіі

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля)

Дысцыпліна па выбару «Музычна-сцэнічнае мастацтва як сродак дасягнення сацыяльнай інклюзіі»

Код і назва спецыяльнасці

1-03 03 01 Лагапедыя

Курс навучання

4

Сяместр навучання

8

Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай дысцыпліны (модуля):

лекцыйныя

семінарскія

практычныя

лабараторныя

 

 

12

-

10

4

Форма справаздачы

8 семестр - залік

Колькасць крэдытаў

1

Змест дысцыпліны

 

Інклюзіўны патэнцыял музычна-сцэнічнага мастацтва. Гісторыя ўзнікнення Share Music. Мэта, задачы, кірункі дзейнасці арганізацыі. Арганізацыя ўзаемадзеяння ўдзельнікаў інклюзіўных груп у працэсе музычна-сцэнічнай дзейнасці.

Музычныя інструменты і музычна-камп'ютэрныя тэхналогіі як інструментар інклюзіўнай творчасці.

Развіццё творчага патэнцыялу асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў працэсе музычнай дзейнасці. Развіццё творчага патэнцыялу асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця сродкамі сцэнічнага мастацтва. Развіццё камунікатыўнай ініцыятывы асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця сродкамі сцэнічнага мастацтва.